Ekološka zootehnika

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Đuro Senčić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec
doc.dr.sc. Danijela Samac
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Prof.dr.sc. Pero Mijić
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovama ekološke proizvodnje domaćih životinja.

Ishodi učenja

  1. Objasniti pojam, značenje i stanje ekološke proizvodnje životinja u nas i u svijetu, zakonske odredbe u ekološkoj proizvodnji. Opisati ekološki prihvatljivo oplemenjivanje domaćih životinja, genotipove životinja za ekološku proizvodnju. Navesti dozvoljena krmiva i aditive u hranidbi životinja.
  2. Opisati smještaj suprasnih krmača, smještaj dojnih krmača s prasadi, smještaj odbite prasadi, smještaj tovnih svinja. Opisati temeljna načela držanja peradi, podno držanje peradi, slobodno (na otvorenom) držanje peradi. Opisati temeljna načela smještaja ovaca i koza, držanje rasplodnih, gravidnih i ovaca i koza u laktaciji, držanje janjadi i jaradi, držanje životinja u tovu. Opisati držanje mliječnih krava, držanje junadi u tovu, držanje teladi.
  3. Proučiti ekološki uzgoj pojedinih kategorija svinja i pojedinih vrsta i kategorija peradi, ekološki uzgoj pojedinih kategorija goveda, ekološki uzgoj ovaca i koza.
  4. Ukazati na dobrobit i zaštitu zdravlja domaćih životinja u ekološkoj proizvodnji. Opisati kvalitetu mesa, mlijeka i jaja s aspekta zdravlja ljudi. Opisati uklanjanje krutog gnoja, gnojovke i gnojnice, proizvodnju bioplina.
  5. Organizirati posjet ekološkim gospodarstvima.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ekološka zootehnika
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Đuro Senčić
Šifra modula (nastavnički portal): 41359
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Izborni modul
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 65 2,6 15
Pohađanje vježbi 10 0,4 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 7 0,28 5
Parcijalni ispit 4 0,96 40
Završni ispit Usmeni 19 0,76 30
Ukupno ECTS 5 100

Literature

Obavezna literatura

  1. Senčić, Đ., Antunović, Z., Mijić, P., Baban, M., Puškadija, Z. (2011.). Ekološka zootehnika. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Izborna literatura

  1. Benčević, K. (1993.): „Biokont- osnove biološkog poljodjelstva». Poslovna zajednica za stočarstvo, Zagreb.
  2. Slijepčević, V. (2002.): Ekološka proizvodnja. Saturn, Zagreb.
  3. Znaor, D. (1996.): Ekološka poljoprivreda. Nakladni zavod Globus, Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Temeljna načela ekološkog uzgoja i hranidbe domaćih životinja Senčić i sur. 2011., str. 9. – 39. 1
2. Ekološki smještaj nepreživača i preživača Senčić i sur. 2011., str. 18. – 33. 2
3. Ekološki uzgoj nepreživača i preživača Senčić i sur. 2011., str. 54. – 158. 3
4. Dobrobit životinja, zaštita zdravlja, zbrinjavanje životinjskog otpada i kvaliteta životinjskih ekoloških proizvoda Senčić i sur. 2011., str. 18. – 19, 40 – 50, 196 – 223. 4

Ispitni rokovi

Zimski rok Ljetni rok Jesenski rok
06. 02. 2017. u 10:00 sati 19. 06. 2017. u 10:00 sati 04. 09. 2017. u 10:00 sati
20. 02. 2017. u 10:00 sati 03. 07. 2017. u 10:00 sati 18. 09. 2017. u 10:00 sati

Dekanski rok: 20. 09. 2017. u 10:00 sati

Izvanredni ispitni rokovi

14. 11. 2016. ponedjeljak, u 10:00 sati

16. 01. 2017. ponedjeljak, u 10:00 sati

10. 04. 2017. ponedjeljak, u 10:00 sati

15. 05. 2017. ponedjeljak, u 10:00 sati

 Stručni studij: zadnji dan predavanja na modulu

Ispiti počinju u 10:00 sati,a održati će se u kabinetu prof. Đure Senčića

(III. kat)