Ekonomika stočarske proizvodnje

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jadranka Deže

Suradnici

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
izv.prof.dr.sc. Igor Kralik

Ciljevi predmeta

Razviti sposobnosti organiziranja radnih procesa u pojedinim stočarskim proizvodnjama u cilju rasta ekonomskih pokazatelja proizvodne i poslovne uspješnosti poljoprivrednog gospodarstva.Prepoznati tržišne odnose kroz ponudu i potražnju stočarskih proizvoda, te poznavati učinke agrarne politike na razvoj stočarske proizvodnje.

Ishodi učenja

 1. Nabrojati radne postupke i opisati organizaciju proizvodnje u govedarstvu, svinjogojstvu i peradarstvu
 2. Izračunati granicu rentabilnosti proizvodnje i kritičnu točku poslovnog minimuma
 3. Utvrditi ciljeve, mjere i aktivnosti koje je potrebno provesti u cilju poboljšanja ekonomskih rezultata
 4. Analizirati tržište ponude i potražnje stočarskih proizvoda
 5. Razlikovati tržišne strukture u stočarskoj proizvodnji
 6. Odabrati mogućnosti korištenja sredstava omotnice izravnih plaćanja, osnovnih plaćanja, zelenih plaćanja, plaćanje za prve hektare, plaćanja za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezana plaćanja i zadržati postojeća prava na plaćanje, proizvodno nevezane potpore

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ekonomika stočarske proizvodnje
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Jadranka Deže
Šifra modula (nastavnički portal): 161050
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Zootehnika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,6 25
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 5 0,2 5
Parcijalni ispit 3 0,72 40
Završni ispit Pismeni 14,3 0,57 30
Ukupno ECTS 3 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Deže, J., Kralik, I., Zmaić, K., Kanisek, J., Ranogajec, Lj., Tolušić, Z., Lončarić, R., Tolić S., Sudarić T., Turkalj, D., Kristić, J., Crnčan, A. ( 2008): Agroekonomika, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osječko – baranjska županija (sveučilišni priručnik)
 2. Domaćinović, M., Zmaić, K., Antunović Z., Mijić, P., Šperanda, M., Kralik, D., Đidara, M. (2008): Proizvodnja mlijeka, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osječko – baranjska županija (sveučilišni priručnik)
 3. Ferenčak, I. (2002): Počela ekonomike, Ekonomski fakultet, Osijek (udžbenik)
 4. Tolušić, Z. (2007): Tržište i distribucija poljoprivredno prehrambenih proizvoda, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek (udžbenik)
 5. Zmaić, K. (2008): Osnove agroekonomike, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek (udžbenik)

Izborna literatura

 1. Žaja, M., (1991): Ekonomika proizvodnje, Školska knjiga, Zagreb (udžbenik)
 2. Kon, V. (1985): Utjecaj organizacijsko-ekonomski faktora na ekonomske rezultate proizvodnje kravljeg mlijeka u Slavoniji i Baranji. I.C Revija, Radničko sveučilište Božidar Maslarić, Osijek
 3. Blanhard, O. (2011): Makroekonomija, MATE, Zagreb (knjiga)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Organiziranje proizvodnje u govedarstvu i ekonomika proizvodnje mlijeka i tova junadi, Deže, Domaćinović 1
2. Organiziranje proizvodnog procesa u reprodukciji i tovu svinja te ekonomika proizvodnje; Deže, Domaćinović 2
3. Proizvodno organiziranje i ekonomski pokazatelji u proizvodnji konzumnih jaja i tovu brojlera; Deže, Domaćinović 2
4. Prvi parcijalni ispit 1,2
Ponuda i potražnja na tržištu stočarskih proizvoda; Tolušić, Ferenčak 3
5. Proizvođačev izbor, tržišne strukture u stočarskoj proizvodnji; Tolušić, Ferenčak 4
6. Drugi parcijalni ispit 3,4
Struktura agrarne politike i njena ekonomska obilježja, dijelovi agrarne politike; Zmaić 5
7. Tržišno-cjenovne mjere uz definiranje i upoznavanje s mogućim iskorištavanje omotnice izravnih plaćanja, osnovnih plaćanja, zelenih plaćanja, plaćanje za prve hektare, plaćanja za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezana plaćanja i zadržati postojeća prava na plaćanje, proizvodno nevezane potpore; Zmaić 6
8. Treći parcijalni ispit 5,6

Ispitni rokovi