Obnovljivi izvori energije

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Davor Kralik

Suradnici

Ciljevi predmeta

Polaznike preddiplomskog studija upoznati s različitim izvora obnovljive energije, karakteristikama razlićitih pogona za OIE i ulogom OIE na zaštitu okoliša.

Ishodi učenja

 1. Definirati zakonske regulative RH i EU za obnovljive izvore energije (OIE)
 2. Definirati izvore biomase i način konverzije u energiju
 3. Opisati svojstva bioplina, proces anaerobne fermentacije biomase pri proizvodnji bioplina,
 4. Definirati pogone za proizvodnju bioplina
 5. Opisati biodizel i njegova svojstva, tehnologiju proizvodnje biodizela, mogućnosti korištenja biodizela u poljoprivredi
 6. Dimenzioniranje različitih pogona za proizvodnju OIE
 7. Izračuni energetskog potencijala sirovinskih osnova za proizvodnju OIE
 8. Opisati utjecaj OIE na okoliš

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,2 80% 0%
Završni ispit 1,4 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Ljubomir Majdandžić (2010.) Solarni sustavi
 2. Boris Labudović i sur. (2009. ) Dizalice topline
 3. Ljubomir Majdandžić (2008.) Obnovljivi izvori energije
 4. Gordana Kralik (2007.) Svinjogojstvo- biološki i zootehnički principi

Izborna literatura

 1. Baličević,I., i sur.(2001.): Agrar energija i ekologija,
 2. Graf, W. (1994.): Biogas- Historisches, Biogas für Österreich, Gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Jungend und Familie,
 3. Đulbić, M. (1986.): Biogas, dobijanje, korištenje i gradnja uređaja, Beograd,
 4. WienHorst Eichhorn (1985): Landtechnik, Stuttgart
 5. Petar Kulišić (1991): Novi izvori energije, Školska knjiga Zagreb
 6. BIOEN (2001): Projekt biodizel – uvođenje proizvodnje biodizelskoga goriva u RH, Energetski institut ‘’Hrvoje Požar’’ Zagreb

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave 1
2. Podjela biomase, načini koverzije biomase u energiju. Iskorištavanje žetvenih ostataka i celulozne mase iz šumarske industrije za proizvodnju energije. Majdandžić (2008.) 2
3. Biodizel, svojstva biodizela, proces proizvodnje biodizela, standardi EU za korištenje biodizela. Majdandžić (2008.) , BIOEN (2001): 3
4. Bioetanol, svojstva bioetanola, proces proizvodnje bioetanola, standardi EU za korištenje bioetanola. Majdandžić (2008.), BIOEN (2001): 4
5. Svojstva bioplina, proces anaerobne fermentacije biomase pri proizvodnji bioplina, pogoni za proizvodnju bioplina, Bio-elektro-toplinski uređaj (BHKW), obvezne mjere sigurnosti. Kralik i sur. (2007.), Baličević i sur.(2001.), Graf, W. (1994.) 5
6. Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4,5
Solarna energija, solarni kolektori, solarne čelije. Majdandžić (2010.) 6
7. Energija vjetra, princip rada vjetroelektrana, vrste vjetroelektrana. Majdandžić (2008.) 7
8. Geoterminalna energij, izvori geoterminalne energije, način korištenja geoterminalne energije, toplinske crpke. Labudović i sur. (2009. ) 8
9. Drugi parcijalni ispit 6,7,8
Hidroenergija, hidroelektrane i vrste hidroelektrana. Majdandžić (2008.) 9
10. Energija plimei oseke, vrste elektrana na plimu i oseku, energija valova i vrste elektrana na valove. Majdandžić (2008.) 10
11. Energetska učinkovitost, niskoenergetske i pasivne kuće. Majdandžić (2008.) 11
12. Treći parcijalni ispit 9,10,11,

Ispitni rokovi