Ribarstvo I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Anđelko Opačak

Suradnici

doc.dr.sc. Dinko Jelkić

Ciljevi predmeta

Polaznike preddiplomskog studija smjera zootehnika upoznati s osnovama ribarstva kao gospodarske i znanstvene grane s naglaskom na slatkovodno ribarstvo te principima uzgoja riba u šaranskim ribnjacima, pastrvskim ribogojilištima i moru.

Ishodi učenja

 1. Identificirati najvažnije probleme i postupke u ribarstvu,
 2. Sistematizirati slatkovodne vrste riba, status njihove ugroženosti i ekonomski najvažnije vrste riba
 3. Opisati građu ribe, prepoznati i objasniti funkciju pojedinih organa i organskih sustava
 4. Opisati životne uvjete u vodi i povezati njihove zakonitosti u odnosu na ribe
 5. Prikazati objektie za uzgoj riba, kategorije šaranskih ribnjaka te opisati različite oblike uzgoja riba
 6. Opisati tehnologiju uzgoja, predvidjeti probleme u uzgoju slatkovodne ribe na temelju ekoloških i bioloških čimbenika te izabrati odgovarajuće tehnološko rješenje
 7. Prepoznati najvažnije bolesti u uzgoju slatkovodnih riba te opisati metode preventive i liječenja
 8. Opisati dinamiku populacije slatkovodne ribe u otvorenim vodama, metode zaštite ribljih populacija te obrazložiti važnost slatkovodne ribe kao namirnice

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Seminarski rad 0,6 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,2 60% 0%
Završni ispit 0,8 0% 60%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Antalfi, A. i Tolg Istvan (1974): ABC ribnjačarstva. Osijek.
 2. Bojčić, C. I sur. (1982): Slatkovodno ribarstvo. Jumena, Zagreb.
 3. Cetinić, P., Swiniarski, J. (1985): Alati i tehnike ribolova, Logos, Split
 4. Livojević, Z. i sur. (1967): Priručnik za slatkovodno ribarstvo. Agronomski glasnik, Zagreb.
 5. Ministarstvo poljoprivrede,Zagreb, 2013.
 6. Mrakovčić, M., Brigić, A., Buj I., Ćaleta M., Mustafić P., Zanella D., (2006). Crvena knjiga slatkovodnih riba, Zagreb, Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Republika Hrvatska.
 7. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995): Ribarstvo. Nakladni zavod Globus. Zagreb
 8. Fijan, N. (2005): Zaštita zdravlja riba. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek.

Izborna literatura

 1. Bauer, J. (1972). Upusno – ispusni objekti na ribnjacima. Ribarstvo. 27:108-110.
 2. Durborow, R. M., Crosby, D. M., Brunson, M.W. (1997): Nitrite in fish ponds. SRAC Publication No.462
 3. Fijan, N., Hranidba riba, Ognjen Prica, 5. maj Bjelovar , 1975.
 4. Hargreaves, J. A., Tucker, C. S. (2004): Managing ammonia in fish ponds. SRAC Publication No.4603.
 5. Hargreaves, J., Brunson, M. (1996) Carbon dioxide in fish ponds. SRAC Publication No.468
 6. Jirasek, J., Fašaić, K. (2000). Jesetre (Acipenseridae) – relikti prapovijesne ihtiofaune. Ribarstvo, 58:45-54.
 7. Kalember, Đ., Jelen , T., (1998) Klasični načini prerade ribe. Ribarstvo. 56:23-37.
 8. Lisjak, J. (1987). Mehanizirana tehnološka linija za čišćenje i rezanje slatkovodne ribe. Ribarstvo. 42:16-18.
 9. Opačak, A., Stević, I., Rastija, T. (1998): Potrebe i važnost masti u hranidbi riba. Krmiva vol. 40(4), p. 197-207.
 10. Stević, I., Tabori, Z., Prica, M., Morogoš, Ž. (1987). Automatske hranilice na daljinsko upravljanje kao inovacija u uzgoju šaranskog mlađa. Ribarstvo. 42:1-6.
 11. Wursts, W.A., Durborow, R. M. (1992): Interaction of pH, carbon dioxide, alkalinity and hardness in fish ponds. SRAC Publication No.464

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Stanje i perspektive razvoja slatkovodnog ribarstva u RH- Operativni program za ribarstvo RH 2007.-2013., , 7-21, 35-40, 57-71 1
2. Ugroženost hrvatske ihtiofaune Mrakovčić i sur., Crvena knjiga slatkovodnih riba, 11-30, 35-39 1
3. Ribnjaci i hidrotehnički objekti Treer i sur., Ribarstvo, 287-293 Bojčić i sur., Slatkovodno ribarstvo, 223-229 3
Različiti oblici uzgoja u akvakulturi Treer i sur., Ribarstvo, 386-407 3
4. Sistematika riba Treer i sur., Ribarstvo, 144-174 1
Morfologija riba Treer i sur., Ribarstvo, 69-77 2
5. Anatomija i fiziologija riba Treer i sur., Ribarstvo, 78-122 Bojčić i sur., Slatkovodno ribarstvo, 170-189 2
7. Terenske vježbe, posjet ribnjaku 3, 4
8. Prvi parcijalni ispit 1, 2, 3,
Životni uvjeti u vodi Treer i sur., Ribarstvo, 23-48 Bojčić i sur., Slatkovodno ribarstvo, 55-87 4
9. Reprodukcija riba Treer i sur., Ribarstvo, 293-322 Bojčić i sur., Slatkovodno ribarstvo, 254-277 4
Dnevnik mrijesta Antalfi i Tolg, ABC ribnjačarstva, 98-117 4
10. Postembrionalna njega ličinki Treer i sur., Ribarstvo, 323-326 Bojčić i sur., Slatkovodno ribarstvo, 193-195 4
Tehnologija uzgoja mlađi i konzumne ribe Treer i sur., Ribarstvo, 326-336 Bojčić i sur., Slatkovodno ribarstvo, 279-311 4
11. Hranidba riba Livojević i sur., Priručnik za slatkovodno ribarstvo, 215-239 4
12. Drugi parcijalni ispit 4
Ihtiopatologija Fijan, Zaštita zdravlja riba, 12-33,36-38, 45-47, 141, 145, 182, 198, 206, 221, 238, 250-253, 259,270,276,280-293, 305-311 5
13. Prerada i tržište slatkovodne ribe Treer i sur., Ribarstvo 425-452, Bojčić i sur., Slatkovodno ribarstvo, 529-551 6
Gospodarenje otvorenim ribolovnim vodama , Bojčić i sur., Slatkovodno ribarstvo, 405-423, Cetinić, P., Swiniarski, J. (1985): Alati i tehnike ribolova, Logos, Split, 528-538 6
14. Športski ribolov, Treer i sur., Ribarstvo, 213-235 Bojčić i sur., Slatkovodno ribarstvo, 426-428 6
Prezentacije seminarskih radova studenata 4, 5, 6
15. Treći parcijalni ispit 5, 6

Ispitni rezultati

Rezultati privremene liste uspjeha iz modula Ribarstvo I

Ispitni rokovi

17. studenoga 2016. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

19. siječnja 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

2. veljače 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

23. veljače 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

13. travnja 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

11. svibnja 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

15. lipnja 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

6. srpnja 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

31. kolovoza 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

14. rujna 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

20. rujna 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.