Savjetodavna služba u zootehnici

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Dalida Galović

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s organizacijom obiteljskog gospodarstva (OPG-A), tehnologijom animalne proizvodnje u obiteljskim gospodarstvima, alternativnim proizvodnjama u stočarstvu te značajem uzgoja autohtonih pasmina domaćih životinja i proizvodnje autohtonih proizvoda.

Ishodi učenja

 1. Definirati pojam Poljoprivredno savjetodavne službe i OPG-a
 2. Opisati sustave držanja goveda, svinja, peradi, ovaca i koza
 3. Isplanirati redoslijed radnih operacija tijekom uzgoja životinja
 4. Razlikovati proizvodne i tehnološke procese u proizvodnji animalnih proizvoda
 5. Objasniti značaj autohtonih pasmina i autohtonog proizvoda
 6. Samostalno organizirati proizvodnju na OPG-u

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Savjetodavna služba u zootehnici
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Dalida Galović
Šifra modula (nastavnički portal): 41360
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Zootehnika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 35 1,17 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 40 1,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 1 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Kralik, G., Adamek, Z., Baban, M., Bogut, I., Ivanković, S., Katavić, I., Kralik, D., Margeta, V., Pavličević, J.: Zootehnika. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2011.
 2. Senčić, Đ., Antunović, Z., Mijić, P., Baban, M., Puškadija, Z.:Ekološka zootehnika, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprovredni Fakultet u Osijeku, Osijek 2011.
 3. Domaćinović, M.: Hranidba domaćih životinja. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2006.
 4. Barać i sur., (2011.): Zelena knjiga izvornih pasmina Hrvatke. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Hrvatska poljoprivredna agencija, Nacionalni park Krka. Zagreb, 280-283.

Izborna literatura

 1. Pravilnik o upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/11 I 42/13)
 2. Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN 76/14)
 3. Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodrastvu (NN 76/14)
 4. Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradiconalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br. 69/14)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literature Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave. Poljoprivredno savjetodavna služba – koncept, sredstva i metode rada.www.savjetodavna.hr 1
Poljoprivredno obiteljsko gospodarstvo i ekonomika gospodarstva. Pravilnik o upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/11 I 42/13) 1
2. Tehnološki postupci i organizacija pripreme stočne hrane na obiteljskim gospodarstvima. Domaćinović, M. (2006): Hranidba domaćih životinja 2, 3
3. Organizacija i tehnologija uzgoja goveda, svinja, peradi, ovaca i koza. Kralik i sur., (2011): Zotehnika 3,4
4. Alternativni sustavi u stočarstvu . Senčić i sur., (2011): Ekološka zootehnika 2
5. Autohtone pasmine domaćih životinja. Barać i sur., (2011): Zelena knjiga izvornih pasmina Hrvatske 5
6. Proizvodnja i značaj autohtonih proizvoda. Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradiconalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br. 69/14) 5,6
7. Prezentacije seminarskih radova 1-6

Ispitni rokovi

ZIMSKI ISPITNI ROK

25.01.2017. u 12,00 sati

22.02.2017. u 12,00 sati

 

LJETNI ISPITNI ROK

14.06.2017. u 12,00 sati

28.06.2017. u 12,00 sati

 

JESENSKI ISPITNI ROK

30.08.2017. u 12,00 sati

20.09.2017. u 12,00 sati

 

IZVANREDNI ROKOVI

15.03.2017. u 12,00 sati

12.04.2017. u 12,00 sati

10.05.2017. u 12,00 sati