Stručna praksa I

Ciljevi predmeta

Ovladavanje tehnološkim procesima proizvodnje u stočarskoj praksi.

Ishodi učenja

  1. Identificirati specifične faze proizvodnog ciklusa za pojedine grane stočarske proizvodnje.
  2. Definirati optimalne proizvodne sustave u različitim granama stočarske proizvodnje.
  3. Analizirati čimbenike ekonomičnosti u stočarskoj proizvodnji.
  4. Prepoznati osnovne genetske čimbenike koji utječu na uspješnost proizvodnje.
  5. Formirati alternativne proizvodne sustave u stočarskoj proizvodnji sukladne kriterijima dobrobiti i zdravlja životinja te zaštite okoliša.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 50%
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 1,6 27%
Praktični rad 1,4 23%
Dnevnik rada 0% 0%
Ukupno 6 100%

Ispitni rokovi