Tržište i marketing hrane

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ružica Lončarić

Suradnici

Sanja Jelić Milković , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Dati potrebno studentima o tržišnim činiocima, zakonitostima i specifičnostima na tržištu hrane kao i o marketing miksu te marketinškom planiranju vezano za poljoprivredne proizvode.

Ishodi učenja

  1. Obrazložiti značaj hrane
  2. Definirati i analizirati tržište hrane: dugoročni trendovi, ponuda hrane
  3. Obrazložiti potrebe, potrošnju i potražnju za hranom
  4. Definirati i objasniti segmentaciju tržišta hrane
  5. Interpretirati značaj proizvodnog i distribucijskog miksa hrane
  6. Interpretirati značaj cjenovnog i promocijskog miksa hrane
  7. Analizirati proizvodnju hrane u Republici Hrvatskoj te suvremene trendove na tržištu hrane

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,0 -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 10%
Seminarski rad 0,8 20%
1. parcijalni ispit 1,4 35% 0%
2. parcijalni ispit 1,4 35% 0%
Završni ispit (za studente koji ispit ne polažu parcijaalno) 2,8 0% 70%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

  1. Leko-Šimić, M. (2002): Marketing hrane (knjiga). Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.
  2. Meler, M. (2005): Osnove marketinga (knjige), Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.

Izborna literatura

  1. Rocco, F. (1994): Marketinško upravljanje (knjiga), Školska knjiga i CEMA, Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave
Značenje hrane: hrana kao uvjet opstanka i kao osnovica rasta i razvoja nacionalnog gospodarstva, strateško značenje hrane (Leko-Šimić, Marketing hrane, str. 1-11) 1
2. Tržište hrane: dugoročni trendovi, ponuda hrane (Leko-Šimić, Marketing hrane, str. 18-31; Meler, Osnove marketinga, str. 59-66). 2
3. Potrebe, čimbenici potražnje i potrošnja za hranom (Leko-Šimić, Marketing hrane, str. 32-40) 3
4. Segmentacija tržišta hrane (Leko-Šimić, Marketing hrane, str. 59-62, Meler, Osnove marketinga, str. 153-162) 4
5. Prvi parcijalni ispit 1-4
6. Proizvodni miks u marketing hrane: karakteristike, kvaliteta, politika proizvoda i asortimana, ambalaža, image, ciklus proizvoda. Distribucijski miks: oblici distribucije, trendovi razvoja distribucije (Leko-Šimić, Marketing hrane, str. 64-79) 5
7. Cjenovni miks: utjecaj države, formiranje cijene, cjenovna i dohodovna elastičnost hrane. Promocijski miks: ekonomska propaganda, unaprijeđenje prodaje, odnosi s javnošću i publicitet, izložbe i sajmovi. (Leko-Šimić, Marketing hrane, str. 80-91) 6
8. Proizvodnja hrane i primjena marketinga u Republici Hrvatskoj. Suvremeni trendovi na tržištu hrane: globalizacijski trendovi, utjecaj tehnologije na tržištu hrane, trend “zdrave hrane” (Leko- Šimić, Marketing hrane, str. 93-127) 7
9. Prezentacije seminarskih radova 1-7
10. Drugi parcijalni ispit 5-7

Ispitni rokovi