Pokušališta

  • Pokušališta su ustrojbene jedinice za izvođenje dijela nastavnog procesa (vježbi i stručne prakse), znanstveno-istraživačkog i stručnog rada u okviru djelatnosti Fakulteta te za potrebe međunarodne suradnje.
  • Rad pokušališta organizira i vodi voditelj pokušališta.
  • Za voditelja pokušališta može biti imenovan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili suradnik u stručnom zvanju stručnog suradnika, višeg stručnog suradnika ili stručnog savjetnika.
  • Voditelja pokušališta imenuje dekan na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za voditelja.
  • Voditelj pokušališta odgovara za svoj rad dekanu.