Praktikum

  • Praktikumi su u pravilu ustrojbene jedinice zavoda i osnivaju se za izvođenje nastavnih i stručnih istraživanja i projekata.
  • Rad praktikuma organizira i vodi voditelj praktikuma.
  • Voditelja praktikuma imenuju članovi zavoda na prijedlog predstojnika zavoda.
  • Za voditelja praktikuma može biti imenovan suradnik u stručnom zvanju stručnog suradnika, višeg stručnog suradnika ili stručnog savjetnika.
  • Voditelj praktikuma imenuje se na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može biti ponovno izabrana za voditelja.
  • Voditelj praktikuma odgovara za svoj rad predstojniku zavoda.