Tajništvo

Tajnica fakulteta: Renata Meleš, mag.iur.
Telefon: 031/554-800
Fax: 031/533-060
Email: renata.meles(at)fazos.hr
Lokacija: I/157

Tajništvo je ustrojbena jedinica za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih, financijsko-računovodstvenih, poslova unaprjeđenja i osiguranja kvalitete, poslova vezanih za studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Fakultetu, kao i drugih poslova vezanih za uspješan rad Fakulteta utvrđenih ovim Statutom i drugim općim aktima.