Zavod za agroekologiju

Predstojnik Zavoda: Prof. dr. sc. Domagoj Rastija
Zamjenik predstojnika Zavoda: Doc.dr.sc. Miroslav Lisjak
Telefon: 031/554-829
Fax: 031/554-829
Email: domagoj.rastija@pfos.hr

Djelatnosti

Zavod za agroekologiju čine tri katedre i Laboratorij za agroekologiju s ukupno 18 djelatnika. Na Zavodu je uposleno 9 doktora znanosti, od kojih su 4 redovita profesora, 4 docenta te 1 poslijedoktorand. Pored poslijedoktoranda, na Zavodu je u okviru znanstvenih i nastavnih aktivnosti angažiran još jedan asistenat. Tijekom 2014/15. godine djelatnici Zavoda bili su voditelji i suradnici na međunarodnim projektima, voditelji jednog nacionalnog znanstvenog programa i tri nacionalna znanstvena projekta te više projekata i suradnji, financiranih od strane proizvodnih subjekata ili jedinica lokalne samouprave. Rezultat znanstvenog i stručnog angažmana je veliki broj radova u domaćim i međunarodnim znanstvenim publikacijama te brojno aktivno sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Znanstvena aktivnost Zavoda za agroekologiju proteže u širokom području agroekologije, a uža su područja fiziologija i ekofiziologija bilja, ishrana bilja, pedologija, mikrobiologija, agrokemija, fertilizacija i agrošumarstvo.

Interdisciplinarnom području znanstvenih aktivnosti svakako treba dodati razvijenu stručnu suradnju s proizvodnim subjektima u području primijenjenih istraživanja i transfera tehnologije, posebice u području fertilizacije i ishrane bilja, terenskih pedoloških i hidropedoloških aktivnosti te u području mikrobiologije. Intenzitetu stručne suradnje Zavoda za agroekologiju značajno doprinose Laboratorij za agroekologiju pod vodstvom stručnog suradnika i uz angažman jednog stručnog savjetnika i jednog docenta.

Zavod za agroekologiju je u znanstvenom i stručnom pogledu posebno fokusiran na fiziologiju stresa, biofortifikaciju, hidropedologiju, kompostiranje i biognojiva.

Aktivnost Zavoda za akademsku godinu 2014./15.:

Osoblje Broj Sati nastave Broj Aktivnost Zavoda Broj
Nastavno osoblje 7 Bs (sveučilišni) obvezni moduli 455 Znanstveni projekti 3
Suradnička zvanja 2 BS (stručni) obvezni moduli 300 Stručni projekti 6
Suradnici 5 Bs (sveučilišni) izborni moduli 75 Mentori disertacija 1
Tehničko i pomoćno osoblje 3 Ms (sveučilišni) obvezni moduli 825 Mentorstvo specijalistički radova -
Ms (sveučilišni) Izborni moduli 825 Mentorstvo diplomskih radova 6
Izvan PFOS 45 Mentorstvo završnih radova 1

Moduli

Moduli
Naziv Semestar Studijski program
Preddiplomski sveučilišni – redoviti moduli
Pedologija III Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Fiziologija bilja III Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Ekofiziologija i ishrana bilja III Poljoprivreda, Hortikultura
Fertilizacija u hortikulturi III Poljoprivreda, Hortikultura
Osnove biokemije i mikrobiologije III Poljoprivreda, Zootehnika
Ishrana bilja IV Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Fertilizacija u bilinogojstvu IV Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Preddiplomski sveučilišni – izborni moduli
Mikrobiologija hrane VI Poljoprivreda, svi smjerovi
Preddiplomski stručni – obvezni moduli
Pedologija I Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Agroekologija II Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Ishrana bilja i fertilizacija II Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Terenska i laboratorijska istraživanja u pedologiji II Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Diplomski sveučilišni – obvezni moduli
Fiziologija bilja u povrćarstvu i cvjećarstvu I Povrćarstvo i cvjećarstvo
Biljna biokemija i fiziologija I Bilinogojstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Modeliranje biljne proizvodnje I Bilinogojstvo, Ishrana bilja i tloznanstvo
Hidropedologija I Bilinogojstvo, Ishrana bilja i tloznanstvo
Fertilizacija u povrćarstvu i florikulturi II Povrćarstvo i cvjećarstvo
Fiziologija mineralne ishrane II Bilinogojstvo, Ishrana bilja i tloznanstvo
Organska gnojiva II Bilinogojstvo, Ishrana bilja i tloznanstvo
Fertilizacija u ekološkoj poljoprivredi II Ekološka poljoprivreda
Produktivnost tla i tvorba prinosa II Bilinogojstvo, Ishrana bilja i tloznanstvo
Mikrobiologija vina III VVV
Mikrobiologija stočne hrane III Zootehnika, Hranidba domaćih životinja
Diplomski sveučilišni – izborni moduli
Analize biljaka III Svi studijski programi
Ispitivanje kakvoće sjemena III Svi studijski programi
Kompjutorski sustavi odlučivanja III Svi studijski programi
Teški metali u antroposferi III Svi studijski programi
Primjena biopreparata u proizvodnji povrća i cvijeća III Svi studijski programi
Analiza tla i gnojiva III Svi studijski programi
Agrošumarstvo III Svi studijski programi
Izrada gnojidbenih preporuka u hortikulturi III Svi studijski programi
Mehanizmi i metode fitoregulacije III Svi studijski programi
Primjenjena pedologija III Svi studijski programi
Terenska istraživanja III Svi studijski programi

Projekti

Šifra projekta Naziv Voditelj Znanstveno područje
079-0790494-0559 Fiziološki mehanizmi otpornosti biljaka na abiotski stres Prof. dr. sc. Tihana Teklić biotehničko
079-0790462-0450 Utjecaj kondicioniranja tla na hraniva i teške metale u sustavu tlo-biljka Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić biotehničko
079-0791843-1933 Ishrana šećerne repe dušikom ovisno o osobinama tla i genotipu Prof. dr. sc. Suzana Kristek biotehničko
VIP projekt Prilagodba klimatskim promjenama optimizacijom gnojidbe ratarskih usjeva dušikom Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić biotehničko
VIP projekt Precizna gnojidba kao osnova racionalizacije poljoprivredne proizvodnje Doc. dr. sc. Brigita Popović biotehničko
IPA projekt (CBC Hrvatska – Srbija) Agriculture Contribution Towards Clean Environment and Healthy Food Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić biotehničko
IPA projekt (IV komponenta) Enhancement of collaboration between science, industry and farmers: Technology transfer for integrated pest management (IPM) in sugar beet as the way to improve farmer’s income and reduce pesticide use prof. dr. sc. Renata Bažok (agronomski fakultet Zagreb) suradnik na projektu prof. dr. sc. Suzana Kristek biotehničko
Međunarodni projekt Norveška – Hrvatska – Srbija – Bosna i Hercegovina – Kosovo: HERD program: Projekt Cooperation in education and research on mineral improved crop production for human and animal health in Balkan Countries Voditelj za Republiku Hrvatsku: prof. dr. sc. Zdenko Lončarić biotehničko
Projekt Osječko-baranjske županije Utjecaj kalcizacije i organske gnojidbe na mikrobiološku aktivnost u tlu prof. dr. sc. Suzana Kristek biotehničko

Oprema

Laboratorij

Zavod za agroekologiju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku kontinuirano je usmjeren ka suradnji s privredom, znanstvenim i stručnim projektima, te obrazovanju studenata diplomskih i poslijediplomskih studija. U tom razdoblju od 1963. godine u sklopu Zavoda razvijani su i laboratoriji za analize tla, biljke i gnojiva, te su djelatnici osposobljeni za širok spektar analitičkih aktivnosti:

  • kontrola plodnosti tla (reakcija tla, humoznost, ukupne i raspoložive frakcije esencijalnih, beneficijalnih i štetnih elemenata)
  • pedofizikalna svojstva tla
  • analize biljnog tkiva (koncentracije esencijalnih, beneficijalnih i štetnih elemenata, enzimatske aktivnosti, antiokisdativna aktivnost, koncentracije promotora i inhibitora, vigor sjemena...)
  • analize mineralnih i organskih gnojiva (koncentracije esencijalnih, beneficijalnih i štetnih elemenata, stabilnost i zrelost organskih gnojiva, fitotoksičnost)

U sklopu suradnje s gospodarskim subjektima djelatnici Laboratorija u sklopu terenskih istraživanja provode sondiranja terena, otvaranja pedoloških profila, određivanje infiltracije i zbijenosti tla s najospežnijim aktivnostima u višegodišnjim gnojidbenim kalibracijskim pokusima.

Za potrebe znanstvenog istraživanja i obrazovanje doktoranata u Laboratoriju za agroekologiju se provode i analize animalnih tkiva, mlijeka, mliječnih prerađevina i meda. Također, u radu Laboratorija aktivno sudjeluju studenti u okviru nastavnih, praktičnih i istraživačkih aktivnosti, posebice za potrebe izrade završnih i diplomskih radova.

Djelatnici