Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Zavodi i katedre » Zavod za animalnu proizvodnju i biotehnologiju

Zavod za animalnu proizvodnju i biotehnologiju

Predstojnik Zavoda: prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Zamjenik predstojnika Zavoda: izv. prof. dr. sc. lvona Djurkin Kušec
Koordinator za nastavu: izv. prof. dr. sc. Zlata Kralik
Koordinator za znanost: prof. dr. sc. Marcela Šperanda
Član Programskog vijeća Centra za cjeloživotno učenje: prof. dr. sc. Zlatko Puškadija
Telefon: 031/554-920
Fax: 031/554-853
Email: tflorijanc(at)fazos.hr

Djelatnosti

Zavod za animalnu proizvodnju i biotehnologiju osnovan je 2018. slijedom novoga ustrojstva Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i to spajanjem dotadašnjih Zavoda za stočarstvo, Zavoda za primijenjenu zootehniku i Zavoda za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo. Povijest Zavoda počinje 1974. osnivanjem Zavoda za stočarstvo, koji je preustrojen 1995. kada se uz postojeći Zavod za stočarstvo, osniva Zavod za zootehniku. Godine 2005. osniva se i treći zavod – Zavod za specijalnu zootehniku (koji 2018. mijenja ime u Zavod za primijenjenu zootehniku). Godine 2008. osniva se Zavod za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo, a prestaje postojati Zavod za zootehniku.

Zavod za animalnu proizvodnju i biotehnologiju čini osam katedri i Centralni laboratorij s pet jedinica istraživačkih laboratorija i šest jedinica laboratorijskih praktikuma. Znanstveno-nastavni i stručni potencijal Zavoda čini deset redovitih profesora u trajnom zvanju, četiri redovita i pet izvanrednih profesora, devet docenata, četiri poslijedoktoranda, dva asistenata, tri viša stručna suradnika, tri stručna suradnika te jedan laborant.

Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Zavoda za animalnu proizvodnju i biotehnologiju obuhvaćaju široko područje temeljnih agronomskih znanosti i animalne proizvodnje počevši od zoologije i ekologije, principa uzgoja, genetike, selekcije, biokemije, anatomije i fiziologije te posebice hranidbe životinja pa do područja uzgoja različitih vrsta životinja odnosno govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, ovčarstva, kozarstva, konjogojstva, pčelarstva, ribarstva, lovstva, kućnih ljubimaca, kao i kvalitete i sigurnosti animalnih proizvoda.

U okviru nastavne djelatnosti nastavnici i suradnici sudjeluju u izvođenju nastave na svim smjerovima i razinama studija tj. na sveučilišnom i stručnom preddiplomskom, sveučilišnom diplomskom te poslijediplomskom specijalističkom i doktorskom studiju. Posebice je značajan angažman nastavnika i suradnika Zavoda na preddiplomskom sveučilišnom, stručnom i diplomskom studiju Zootehnika, pri čemu treba istaknuti da diplomski sveučilišni studij ima tri smjera: Hranidba domaćih životinja; Lovstvo i pčelarstvo te Specijalna zootehnika. Na poslijediplomskoj specijalističkoj razini angažman djelatnika Zavoda posebno je usmjeren na studije: Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda; Proizvodni sustavi u stočarstvu te Stočarstvo. Na najvišoj akademskoj razini tj. na poslijediplomskom (doktorskom) studiju Poljoprivredne znanosti, nastavnici i suradnici značajno su angažirani na smjerovima: Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane, Lovstvo i kinologija te Stočarstvo.

Znanstvenoistraživački rad vezan za provedbu znanstvenih i stručnih projekata provodi se pokusima na terenu (staje, ribnjaci, pčelinjaci, lovišta i dr.) te u laboratorijima i laboratorijskim praktikumima koji služe i u edukacijske svrhe gdje studenti Fakulteta uz mentorstvo nastavnika Zavoda izrađuju završne i diplomske radove te doktorske disertacije. Važan segment znanstvenoga rada Zavoda je istraživačka jedinica „Istraživanje, proizvodnja i medicinsko ispitivanje funkcionalnosti hrane“ pri Znanstvenom centru izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Stručna djelatnost temelji se na suradnji s gospodarstvom i malim obiteljskim gospodarstvima. Djelatnici pojedinih katedri prema području specijalizacije nude svoje usluge koje se realiziraju putem ugovora o suradnji, a vezane su uz izradu tehnoloških projekata, elaborata, studija, savjetodavnih i konzultantskih usluga u okviru animalne proizvodnje.

Veliku pozornost djelatnici Zavoda poklanjaju i cjeloživotnom učenju pri čemu je posebna pozornost usmjerena na dva programa: Program stručnog usavršavanja proizvođača mlijeka i sira na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te Program edukacije proizvođača meda i drugih pčelinjih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Djelatnici Zavoda sudjeluju u radu raznih državnih agencija, stručnih povjerenstava, odbora, radnih skupina i sl. imenovanih od strane različitih ministarstava (Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva znanosti i obrazovanja i dr.), državnih agencija, uzgajivačkih saveza, županija, gradova i sl. Djelatnici Zavoda su predsjednici ili članovi raznih stručnih udruga. Stručnim predavanjima i sudjelovanjem u medijima doprinose popularizaciji struke.

Osoblje Broj Sati nastave Broj Aktivnost Zavoda Broj
Nastavno osoblje 5 Bs (sveučilišni) obvezni moduli 110 Znanstveni projekti 5
Suradnička zvanja 3 BS (stručni) obvezni moduli 375 Stručni projekti 5
Suradnici 1 Bs (sveučilišni) izborni moduli 250 Mentori disertacija 0
Tehničko i pomoćno osoblje 1 Ms (sveučilišni) obvezni moduli 445 Mentorstvo specijalističkih radova 0
Ms (sveučilišni) Izborni moduli 315 Mentorstvo diplomskih radova 6
Izvan PFOS - Mentorstvo završnih radova 17

Moduli

Moduli
Naziv Semestar Studijski program
Preddiplomski sveučilišni – obvezni moduli
Opća botanika i zoologija I Poljoprivreda, svi smjerovi
Ribarstvo I V Poljoprivreda, Zootehnika
Preddiplomski sveučilišni – izborni moduli
Lovstvo I VI Poljoprivreda, Zootehnika
Lovstvo i kinologija VI Poljoprivreda, Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija
Pčelarstvo I VI Poljoprivreda, Zootehnika
Biopolinacija u hortikulturi VI Poljoprivreda, Hortikultura
Preddiplomski stručni – obvezni moduli
Zoologija i pčelarstvo I Zootehnika
Ribarstvo i lovstvo V Zootehnika
Pčelarstvo – praksa IV Zootehnika
Lovstvo – praksa VI Zootehnika
Ribarstvo – praska VI Zootehnika
Diplomski sveučilišni – obvezni moduli
Lovstvo II I Zootehnika, Lovstvo i pčelarstvo
Gospodarenje lovištem I Zootehnika, Lovstvo i pčelarstvo
Zdravstvena zaštita divljači I Zootehnika, Lovstvo i pčelarstvo
Flora i vegetacija lovišta I Zootehnika, Lovstvo i pčelarstvo
Lovna kinologija I Zootehnika, Lovstvo i pčelarstvo
Pčelarstvo II II Zootehnika, Lovstvo i pčelarstvo
Medonosno bilje II Zootehnika, Lovstvo i pčelarstvo
Ekonomika u pčelarstvu i lovstvu II Zootehnika, Lovstvo i pčelarstvo
Hranidba nepreživača II Zootehnika, Hranidba domaćih životinja
Diplomski sveučilišni – izborni moduli
Akvakultura III Svi studijski programi
Biocenoze kopnenih i vodenih staništa III Svi studijski programi
Ekološko pčelarstvo III Svi studijski programi
Uzgoj i zaštita divljači III Svi studijski programi
Lovstvo i kinologija III Svi studijski programi
Stočarstvo u tropskim i suptropskim uvjetima III Svi studijski programi
Teški metali u antroposferi III Svi studijski programi

Projekti

Šifra projekta Naziv Voditelj Znanstveno područje
079-0000000-3606 MZOS RH Mogućnost poboljšanja radnih osobina lovačkih pasa goniča prof.dr.sc. Zvonimir Tucak/ doc.dr.sc.Ivica Bošković biotehničko
079-0000000-3590 MZOS RH Epizootiološka istraživanja nametničkih bolesti divljači u istočnoj Hrvatskoj prof.dr.sc. Tihomir Florijančić biomedicina
VIP projekti MPRRR RH Farmski uzgoj divljači na OPG u funkciji ruralnog razvoja prof.dr.sc. Tihomir Florijančić biotehničko
VIP projekti MPRRR RH Uzroci i posljedice nemedenja suncokret prof.dr.sc. Zlatko Puškadija biotehničko
VIP projekti MPRRR RH Unaprjeđenje tehnologije uzgoja pernate divljači prof.dr.sc. Tihomir Florijančić biotehničko
Znanstveni projekt Hrvatske agencije za hranu Istraživanje nametnika Alaria alata u mesu divlje svinje prof.dr.sc. Tihomir Florijančić biomedicina
Znanstveni projekt Hrvatske agencije za hranu Utjecaj teških metala u mesu divljači na zdravlje potrošača prof.dr.sc. Tihomir Florijančić biomedicina
Međunarodni bilateralni projekt Hrvatska – Srbija (MZOŠ RH) Istraživanja ekologije i patologije divljači u području Podunavlja prof.dr.sc. Tihomir Florijančić biomedicina
Međunarodni bilateralni projekt Hrvatska–Crna Gora (MZOS RH) Komparativna istraživanja ekologije i staništa divljači prof.dr.sc. Tihomir Florijančić biotehničko
Stručni projekti MPRRR RH Praćenje stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2010. godini, ribolovno područje Drava - Dunav prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Stručni projekti MPRRR RH Praćenje stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2011. godini, ribolovno područje Drava - Dunav prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Stručni projekti MPRRR RH Praćenje stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2013. godini, ribolovno područje Drava – Dunav prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Stručni projekti MPRRR RH Određivanje zaštitnih mjera u ribolovu na području rijeke Dunav i njegovog plavnog područja uz prijedlog prostorno – vremenskog zoniranja ribolova prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Stručni projekti Ministarstva poljoprivrede Program promidžbe i informiranja iz područja lovstva u 2013. godini „Edukacijsko - interpretacijska točka iz lovstva“ prof.dr.sc. Tihomir Florijančić biotehničko
Stručni projekti Ministarstva poljoprivrede Program promidžbe i informiranja iz područja lovstva u 2014. godini „Festival lovstva“ prof.dr.sc. Tihomir Florijančić biotehničko
Stručni projekt Ministarstva zaštite okoliša i prirode Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP): Identifi kacija vrsta i staništa za inventarizaciju taksonomske skupine: Lišajevi doc. dr. sc. Siniša Ozimec biotehničko
IPA projekt prekogranične suradnje 2010-0017-973002 IPA projekt prekogranične suradnje Hrvatska –Srbija pod nazivom „Panonian Bee“ prof. dr. sc. Zlatko Puškadija biotehničko
IPA projekt prekogranične suradnje2010-0017-973003 IPA projekt prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija pod nazivom „Living Danube“ prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
IPA projekt prekogranične suradnje HUHR/1101/1.1.1/0004 IPA projekt prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska pod nazivom „Ecological revitalization of Aljmaški Rit and Drávakeresztúri Branches for Renewal of Water Regime on the Drava Floodplains“ prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Inventarizacija vodenih i močvarnih staništa Parka prirode “Kopački rit” u 2011. godini. JU Park prirode “Kopački rit”. doc.dr.sc. Siniša Ozimec biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Ribolovno gospodarska osnova ŠRU Bajer Vinkovci prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Revizije ribolovno gospodarske osnove ZŠRD Osijek prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Revizije ribolovno gospodarske osnove ZŠRU Baranja prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Revizije ribolovno gospodarske osnove ZŠRU Valpovo prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Revizije ribolovno gospodarske osnove ZŠRU Orahovica, Zdenci, Čačinci, Voćin i Crnac prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Ribolovno gospodarska osnova ZŠRU Vukovar prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Revizija ribolovno gospodarske osnove ZŠRU Donji Miholjac prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Revizija ribolovno-gospodarske osnove ZŠRU Slatina prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Ribolovno gospodarska osnova ZŠRU Vukovarsko – srijemske županije prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Revizija ribolovno gospodarske osnove Športsko ribolovnog saveza Brodsko – posavske županije prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Revizija ribolovno gospodarske osnove Poljoprivredne udruge Kalinovac prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Ribolovno gospodarska osnova Zadruge za proizvodnju, posredovanje i poslovne usluge „VIROVKA“ prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Revizija ribolovno gospodarske osnove Športsko ribolovnog saveza Požeško – slavonske županije prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Revizija ribolovno gospodarske osnove Športsko udičarsko društvo “Šaran” Našice prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Elaborat: „Biocenoza rijeke Drave“ u okviru izrade Studije utjecaja na okoliš plinske kogeneracijske kombi elektrane “KKE Osijek 500”. Suradnja s tvrtkom Institut IGH d.d., Zagreb prof.dr.sc. Anđelko Opačak/Dinko Jelkić, dipl. ing. biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Suradnja s zadrugom “VIROVKA” Zadruga za proizvodnju, posredovanje i poslovne usluge. Vješta- čenje o šteti na ribljoj populaciji tijekom i nakon poplave. prof.dr.sc. Anđelko Opačak biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Sektorska studija „Lovstvo“ u okviru izrade Studije o utjecaju višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek na okoliš. Suradnja s tvrtkom Elektroprojekt d.d. Zagreb prof.dr.sc. Tihomir Florijančić/ doc.dr.sc.Ivica Bošković biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Suradnja s Karlovačkom županijom. Istraživanje šteta od divljih svinja na području Karlovačke županije. prof.dr.sc. Tihomir Florijančić biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Suradnja s Hrvatskim lovačkim savezom. Uzgoj pernate divljač prof.dr.sc. Tihomir Florijančić biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Sektorska studija „Kopnena staništa i biljne vrste“ u okviru izrade Studije o utjecaju višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek na okoliš. Suradnja s tvrtkom Elektroprojekt d.d. Zagreb. doc.dr.sc. Siniša Ozimec biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Elaborat „Staništa i biljne vrste“ u okviru izrade Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Brza cesta: granica Republike Mađarske-Virovitica-Okučani-granica BiH, dionica: Okučani-granica BiH. Suradnja s tvrtkom Institut IGH d.d., Zagreb doc.dr.sc. Siniša Ozimec biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Elaborat: „Flora i staništa“ u okviru izrade Studije utjecaja na okoliš plinske kogeneracijske kombi elektrane “KKE Osijek 500”. Suradnja s tvrtkom Institut IGH d.d., Zagreb doc.dr.sc. Siniša Ozimec biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Elaborat: „Staništa i biljne vrste - ciljevi očuvanja ekološke mreže“ u okviru izrade Studije glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu planiranog zahvata: autocesta A5, dionice: granica Republike Mađarske-Beli Manastir i Beli Manastir – Osijek. Suradnja s tvrtkom Institut IGH d.d., Zagreb doc.dr.sc. Siniša Ozimec biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Suradnja s tvrtkom AAVA SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb. Studija utjecaja na okoliš zahvata: Dalekovod DV 2x400 kV KKE Osijek – TS Ernestinovo; Staništa i kopnena flora doc.dr.sc. Siniša Ozimec biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Suradnja s Županijskim savezom pčelara Osječko-baranjske županije: Sufi nanciranje istraživanja i rada na projektu „Učinci orijentacije okvira u LR košnici na sposobnost prezimljavanja i proljetni razvoj pčelinje zajednice“ prof.dr.sc. Zlatko Puškadija biotehničko
Suradnja s gospodarstvom Suradnja s Lokalnom Akcijskom Grupom „Srijem“ na provedbi edukacije na temu Zajedničke poljoprivredne politike prof.dr.sc. Zlatko Puškadija biotehničko
Blagostanje kroz raznolikost Leonarda Lukin Sveučilište u Zadru biotehničko
2010-0017-973002-001 SER Panonian Bee Osječko-baranjska županija biotehničko

Oprema

Djelatnici