Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Zavodi i katedre » Zavod za biljnu proizvodnju i biotehnologiju

Zavod za biljnu proizvodnju i biotehnologiju

Predstojnik Zavoda: Prof.dr.sc. Mirta Rastija
Zamjenik predstojnika Zavoda: Prof.dr.sc. Manda Antunović
Koordinator za nastavu: izv. prof. dr. sc. Tomislav Vinković
Koordinator za znanost: izv. prof. dr. sc. Andrijana Rebekić
Član Programskog vijeća Centra za cjeloživotno učenje: prof. dr. sc. Bojan Stipešević
Telefon: 031/554-821
Fax: 031/554-853
Email: mrastija(at)fazos.hr

Djelatnosti

Zavod za biljnu proizvodnju i biotehnologiju sastoji se od šest katedri i Centralnog laboratorija s četiri jedinice istraživačkih laboratorija. Znanstveno-nastavni i stručni potencijal Zavoda čine devet redovitih profesora u trajnom zvanju, tri redovita i sedam izvanrednih profesora, tri docenta, dva poslijedoktoranda, pet asistenata, dva viša predavača, viši stručni suradnik, stručni suradnik te pet laboranata. Osim nastavnih aktivnosti na preddiplomskom sveučilišnom i stručnom studiju te diplomskom sveučilišnom studiju, djelatnici Zavoda sudjeluju na poslijediplomskom doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti.

Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Zavoda za biljnu proizvodnju i biotehnologiju obuhvaća široko područje temeljnih agronomskih znanosti i biljne proizvodnje počevši od agroklimatologije i ekologije, obrade tla, agrotehnike, opće proizvodnje bilja, održivog gospodarenja tlom i poljoprivrednih melioracija pa do uzgoja pojedinih ratarskih kultura, povrćarstva, voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, ukrasnog bilja, krajobrazne arhitekture, travnjaštva te biljne genetike, oplemenjivanja bilja i sjemenarstva.

Stručna djelatnost temelji se na suradnji s gospodarstvom i malim obiteljskim gospodarstvima. Djelatnici pojedinih katedri prema području specijalizacije nude svoje usluge koje se realiziraju putem ugovora o suradnji, a vezane su uz izradu tehnoloških projekata, elaborata, studija, savjetovanje i nadzor u okviru ratarstva i hortikulture koja uključuje i proizvodnju sadnog materijala te izradu studija i tehnoloških projekata u području proizvodnje povrća i ljekovitog bilja. Osim toga, moguće je obavljati analizu produktivnosti i održivosti biljne proizvodnje uz izradu studija strukture biljne proizvodnje kao i procjene pogodnosti i primjenjivosti agrotehničkih zahvata te savjetodavni rad s poljoprivrednim proizvođačima o prilagodbi biljne proizvodnje agroklimatološkim uvjetima. Nadalje, u području poljoprivrednih melioracija, osim savjetodavnog rada, moguće je istraživanje funkcionalnosti izvedenih melioracijskih sustava u svrhu poboljšanja poljoprivredne proizvodnje uređenih zemljišta kao i učinka navodnjavanja u proizvodnji pojedinih poljoprivrednih kultura te izrada agronomske osnove predinvesticijskih i studija idejnih rješenja sustava navodnjavanja.

Djelatnici Zavoda sudjeluju u radu raznih državnih agencija, stručnih povjerenstava, odbora, radnih skupina i dr. imenovanih od strane Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te su članovi raznih stručnih udruga. Stručnim predavanjima i sudjelovanjem u medijima doprinose popularizaciji struke.

Znanstvenoistraživački rad vezan za provedbu znanstvenih i stručnih projekata provodi se poljskim pokusima, radom na Pokušalištu te u laboratorijima i laboratorijskim praktikumima koji služe i u edukacijske svrhe gdje studenti Fakulteta uz mentorstvo nastavnika Zavoda izrađuju završne i diplomske radove te doktorske disertacije.

Osoblje Broj Sati nastave Broj Aktivnost Zavoda Broj
Nastavno osoblje 21 Bs (sveučilišni) obvezni moduli 1575 Znanstveni projekti 5
Suradnička zvanja 7 BS (stručni) obvezni moduli 1298 Stručni projekti 3
Suradnici 4 Bs (sveučilišni) izborni moduli 645 Mentori disertacija 2
Tehničko i pomoćno osoblje 4 Ms (sveučilišni) obvezni moduli 2412 Mentorstvo specijalistički radova 2
Ms (sveučilišni) Izborni moduli 1655 Mentorstvo diplomskih radova 52
Izvan PFOS 15 Mentorstvo završnih radova 36

Moduli

Moduli
Naziv Semestar Studijski program
Preddiplomski sveučilišni – redoviti moduli
Osnove genetike i selekcije II Poljoprivreda, Zootehnika
Agroklimatologija s osnovama fizike II Poljoprivreda, Bilinogojstvo, Hortikultura
Osnove bilinogojstva s agrometeorologijom II Poljoprivreda, Zootehnika
Osnove bilinogojstva II Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Poljoprivredne melioracije II Poljoprivreda, Bilinogojstvo, Hortikultura
Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje II Poljoprivreda, Hortikultura, Agroekonomika
Osnove agrikulture II Poljoprivreda, Mehanizacija
Genetika III Poljoprivreda, Bilinogojstvo, Hortikultura
Poljoprivredne melioracije III Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Osnove bilinogojstva IV Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo IV Poljoprivreda, Hortikultura,
Informacijskokomunikacijske tehnologije u poljoprivredi IV Poljoprivreda, Agroekonomika
Povrćarstvo IV Poljoprivreda, Hortikultura
Cvjećarstvo IV Poljoprivreda, Hortikultura
Voćarstvo IV Poljoprivreda, Hortikultura
Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo V Poljoprivreda, Bilinogojstvo,
Dorada i skladištenje u hortikulturi V Poljoprivreda, Hortikultura
Tehnika dorade i uskladištenja I V Poljoprivreda, Mehaniozacija
Vinogradarstvo V Poljoprivreda, Hortikultura
Oblikovanje krajobraza i dendrologija V Poljoprivreda, Hortikultura
Biljna proizvodnja V Poljoprivreda, Agroekonomika
Osnove proizvodnje žitarica V Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Osnove hranidbe i proizvodnje krmnog bilja V Poljoprivreda, Zootehnika
Proizvodnja industrijskog bilja IV Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Proizvodnja krmnog bilja V Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Preddiplomski sveučilišni – izborni moduli
Osnove bilinogojstva VI Poljoprivreda, Hortikultura
Osnove proizvodnje žitarica, industrijskog i krmnog bilja VI Poljoprivreda, Agroekonomika, Hortikultura, Mehanizacija, Zootehnika
Biopolinacija u hortikulturi VI Poljoprivreda, Hortikultura
Povrćarstvo i cvjećarstvo VI Poljoprivreda, Bilinogojstvo, Agroekonomika, Mehanizacija
Uzgoj u zaštićenim prostorima VI Poljoprivreda Hortikultura
Voćarstvo i vinogradarstvo VI Poljoprivreda, Hortikultura
Oblikovanje krajobraza i dendrologija VI Poljoprivreda, Hortikultura
Dorada i skladištenje u hortikulturi VI Poljoprivreda
Tehnika dorade, skladištenja i transport u poljoprivredi VI Poljoprivreda
Preddiplomski stručni – obvezni moduli
Osnove bilinogojstva s klimatologijom I Poljoprivreda, Bilinogojstvo - Ratarstvo
Primjena računala u poljoprivredi I Poljoprivreda, svi smjerovi
Genetika I Poljoprivreda, Zootehnika
Osnove agrikulture II Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Osnove ratarstva i proizvodnje krmnog bilja II Poljoprivreda, Zootehnika
Osnove agrikulture-praksa III Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Poljoprivredne melioracije III Poljoprivreda, Bilinogojstvo - Ratarstvo
Žitarice III Poljoprivreda, Bilinogojstvo - Ratarstvo
Žitarice - praksa III Poljoprivreda, Bilinogojstvo - Ratarstvo
Specijalno ratarstvo III Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Osnove oplemenjivanja i sjemenarstvo Poljoprivreda, Bilinogojstvo - Ratarstvo
Osnove oplemenjivanja i sjemenarstvo u praksi IV Poljoprivreda, Bilinogojstvo - Ratarstvo
Tehnika dorade i uskladištenja IV Poljoprivreda, Mehaniozacija
Specijalno ratarstvo - praksa IV Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Industrijsko bilje V Poljoprivreda, Bilinogojstvo - Ratarstvo
Industrijsko bilje - praksa V Poljoprivreda, Bilinogojstvo - Ratarstvo
Osnove bilinogojstva s klimatologijom-praksa VI Poljoprivreda, Bilinogojstvo - Ratarstvo
Krmno bilje VI Poljoprivreda, Bilinogojstvo - Ratarstvo
Osnove ratarstva i proizvodnje krmnog bilja VI Poljoprivreda, Zootehnika
Tehnika dorade i uskladištenja – praksa VI Poljoprivreda, Mehaniozacija
Diplomski sveučilišni – obvezni moduli
Biometrika I Bilinogojstvo svi smjerovi, Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
Agrotehnika i sustavi biljne proizvodnje I Bilinogojstvo, Biljna proizvodnja
Osnove ekološke biljne proizvodnje I Ekološka poljoprivreda
Navodnjavanje poljoprivrednih kultura I Bilinogojstvo, Biljna proizvodnja
Navodnjavanje u povrćarstvu i cvijećarstvu I Povrćarstvo i cvjećarstvo
Žitarice I Bilinogojstvo, Biljna proizvodnja
Industrijsko bilje I Bilinogojstvo, Biljna proizvodnja
Ekološko ratarstvo i hortikultura I Ekološka poljoprivreda
Krmno bilje I Bilinogojstvo, Biljna proizvodnja
Ekonometrija I Agroekonomika
Modeli proizvodnje povrća I Povrćarstvo i cvjećarstvo
Suvremene metode uzgoja u florikulturi I Povrćarstvo i cvjećarstvo
Oplemenjivanje voćaka, vinove loze i rasadničarstvo I Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
Planiranje oplemenjivačkih programa I Bilinogojstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Genetika populacije I Bilinogojstvo ,Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Biotehnologija u oplemenjivanju bilja I Bilinogojstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Osnove ekološke biljne proizvodnje I Ekološka poljoprivreda
Tehnika dorade i uskladištenja II I Mehanizacija
Oplemenjivanje ratarskih kultura II Bilinogojstvo, Biljna proizvodnja
Sjemenarstvo ratarskih kultura II Bilinogojstvo, Biljna proizvodnja
Modeli uzgoja povrća i cvijeća II Bilinogojstvo, Biljna proizvodnja
Genetski izvori biodivergentnosti II Bilinogojstvo , Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Metode selekcije II Bilinogojstvo , Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Sjemenarstvo II Bilinogojstvo , Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Oplemenjivanje na stresne uvjete II Bilinogojstvo , Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Oplemenjivanje i sjemenarstvo u praksi II Bilinogojstvo , Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Transport u poljoprivredi II Mehanizacija
Sjemenarstvo u povrćarstvu i cvjećarstvu II Povrćarstvo i cvjećarstvo
Tehnologija berbe i skladištenja II Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
Voćarstvo I II Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, Voćarstvo
Voćarstvo II II Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, Voćarstvo
Ekološko voćarstvo II Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, Voćarstvo
Vinogradarstvo I II Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, Vinogradarstvo i vinarstvo
Vinogradarstvo II II Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, Vinogradarstvo i vinarstvo
Diplomski sveučilišni – izborni moduli
Biometrika III Svi studijski programi
Informacijske tehnologije u poljoprivredi III Svi studijski programi
Principi znanstvenog rada III Svi studijski programi
Tropske kulture III Svi studijski programi
Održivo gospodarenje tlom III Svi studijski programi
Zaštita tla i voda III Svi studijski programi
Tehnički sustavi u navodnjavanju III Svi studijski programi
Agrotehnika u sjemenarstvu ratarskih kultura III Svi studijski programi
Gen-banke III Svi studijski programi
Oplemenjivanje žitarica III Svi studijski programi
Ispitivanje kakvoće sjemena III Svi studijski programi
Oplemenjivanje industrijskog bilja III Svi studijski programi
Oplemenjivanje krmnog bilja III Svi studijski programi
Ekološko krmno bilje III Svi studijski programi
Ekološka poljoprivreda III Svi studijski programi
Ekološko povrćarstvo III Svi studijski programi
Ljekovito i začinsko bilje III Svi studijski programi
Uzgoj bilja u zaštićenom prostoru III Svi studijski programi
Berba i skladištenje povrća i cvijeća III Svi studijski programi
Mediteransko voćarstvo i vinogradarstvo III Svi studijski programi
Uzgoj u zaštićenom prostoru III Svi studijski programi
Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo III Svi studijski programi
Tradicionalne i autohtone višegodišnje kulture III Svi studijski programi
Sustavi gospodarenja u voćarstvu i vinogradarstvu III Svi studijski programi
Transportni sustavi u VVV proizvodnji III Svi studijski programi

Projekti

Šifra projekta Naziv Voditelj Znanstveno područje
079-0730718-0268 Identifikacija germplazme pšenice SSR markerima Sonja Marić Biotehničke znanosti, poljoprivreda, genetika i oplemenjivanje bilja
079-0730718-0259 Genotip i stresni učinci u proizvodnji i kvaliteti sjemena pšenice i ječma Vlado Guberac Biotehničke znanosti, poljoprivreda, genetika i oplemenjivanje bilja
VIP Sinergija dušika i suše u okolišu i proizvodnji pšenice i ječma Vlado Guberac Biotehničke znanosti, poljoprivreda, genetika i oplemenjivanje bilja
Adaptabilnost hrvatskog sortimenta pšenice u uvjetima klimatskih promjena Vlado Guberac Biotehničke znanosti, poljoprivreda, genetika i oplemenjivanje bilja
Bilaterala HR - Mađarska Procjena genetske divergentnosti oplemenjivačkog materijala ozime pšenice molekularnim markerima Sonja Marić Biotehničke znanosti, poljoprivreda, genetika i oplemenjivanje bilja
Selekcija adaptabilnih genotipova ozime pšenice i ječma za rentabilnu proizvodnju na OPG-u Sonja Marić Biotehničke znanosti, poljoprivreda, genetika i oplemenjivanje bilja
HRZZ 2000 Stvaranje pšenice za budućnost-potraga za novim genima iz postojećih izvora Sonja Petrović Biotehničke znanosti, poljoprivreda, genetika i oplemenjivanje bilja
079-0000000-3534 Povećanje sadržaja šećera u repi izborom genotipa i agrotehničkih mjera Andrija Kristek Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
001-040511 Enhancement of collaboration between science, industry and farmers: Technology transfer for integrated pest managment (IPM) in sugar beet as the way to improve farmer's income and reduce pesticide use Andrija Kristek Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo i fitomedicina
VIP Povećanje kvalitete šećerne repe uz višu poljsku klijavost i veći broj biljaka Andrija Kristek Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
079-0730489-0272 Selekcija crvene djeteline za poboljšanje nodulacije, prinosa i kakvoće Gordana Bukvić Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
079-0730489-0275 Dobivanje kultivara poljskog graška (Pisum sativum) visokog prinosa i kvalitete Ranko Gantner Biotehničke znanosti
SEE-ERA.NET 169 Održivo očuvanje izvornih mahunarki jugoistočne Europe i očuvanje njihovih tradicionalnih prehrambenih i hranidbenih proizvoda Ranko Gantner Biotehničke znanosti
079-1782221-0191 Gospodarenje vodnim resursima u navodnjavanje istočne Hrvatske Jasna Šoštarić Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
388 Primjena novih tehnoloških postupaka obrade tla u uzgoju ratarskih kultura Danijel Jug Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
Bilaterala HR-Srbija Sustavi obrade tla i mineralne gnojidbe u uzgoju ratarskih kultura Danijel Jug Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
VIP VIII-5-66/08 Reducirana obrada tla u uzgoju ratarskih kultura Danijel Jug Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
366 Konzervacijska obrada tla u integriranom sustavu uzgoja ratarskih kultura Danijel Jug Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
VIP 2012-11-55 Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih promjena Danijel Jug Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
VIP 2012-11-05 Sustavi uzgoja munga i kameline u različitim vremenskim uvjetima Bojan Stipešević Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
VIP VIII-5-62/08 Postrni usjevi za hranu i bio-energiju Bojan Stipešević Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
Bilaterala HR-Mađarska Alternativni izvori hraniva za ekološki uzgoj usjeva i unaprjeđenje svojstava tla Bojan Stipešević Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
Bilaterala HR-Srbija Održivost postrnih ljetnih usjeva za bio-energetske potrebe Bojan Stipešević Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
Bilaterala HR-Slovenija Raznolike funkcije postrnih usjeva u očuvanju okoliša Bojan Stipešević Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
079-0790462-2199 Postrni usjevi u ekološkom ratarenju Bojan Stipešević Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
IPA HR-HU (HUHR/1001/2.1.3/0001) Inno-Crop Food Sveučilište u Kapošvaru, Mađarska Biotehničke znanosti
IPA HR-BiH Eco food tura LAR Vjeverica, Drenovci Biotehničke znanosti
079- 0730463-0447 Prevladavanje stresa uzgoja kukuruza na kiselom tlu gnojidbom i oplemenjivanjem Vlado Kovačević Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
Bilaterala HR - Srbija Prilagođavanje agrotehnike i sortimenta globalnim klimatskim promjenama Vlado Kovačević Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
Bilaterala HR - Srbija Poboljšanje kiselih zemljišta kalcizacijom i mineralnom gnojidbom Vlado Kovačević Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
Bilaterala HR - Mađarska Ublažavanje faktora ograničenja prinosa ratarskih kultura u istočnim dijelovima Hrvatske i Mađarske Vlado Kovačević Biotehničke znanosti, poljoprivreda, bilinogojstvo
Education, Research and Training for Global Environmental Change and Sustainable Management of Natural Resources in Western Balkans Mirko Stjepanović, Vlado Kovačević Biotehničke znanosti
810 Analiza i standardizacija baranjske začinske paprike Tomislav Vinković Biotehničke znanosti, poljoprivreda, povrćarstvo
VII-5-28/08 Primjena novih tehnologija uzgoja paprike u plastenicima Nada Parađiković Biotehničke znanosti poljoprivreda, povrćarstvo
VIP 2012-11-30 Proizvodnja autohtonog češnjaka u cilju samodostatnosti i povećanja izvoza Nada Parađiković Biotehničke znanosti, poljoprivreda, povrćarstvo
Razmnožavanje presadnica povrća i cvijeća kulturom tkiva Nada Parađiković Biotehničke znanosti, poljoprivreda, ukrasno bilje
SEEDNet Mreža za razvoj biljnih genetskih resursa u jugoistočnoj Europi Nada Parađiković Biotehničke znanosti,
VIP 2012-11-40 Unapređenje proizvodnje aronije Mato Drenjančević Biotehničke znanosti, poljoprivreda voćarstvo
369 Utjecaj rane defolijacije na kultivar Cabernet sauvignon Mato Drenjančević Biotehničke znanosti, poljoprivreda, vinogradarstvo i vinarstvo
UIP-2017-05-4292 (HRZZ) Genotipska specifičnost pšenične trave (Triticum aestivum L.) visokonutritivnog prirodnog dodatka prehrani Andrijana Rebekić Biotehničke znanosti
VIP Definiranje tehnologije proizvodnje autohtone baranjske začinske paprike Tomislav Vinković Biotehničke znanosti
Suvremene tehnologije proizvodnje voćnih sadnica Aleksandar Stanisavljević Biotehničke znanosti
Projekt Osječko-baranjske županije Izrada preporuke i uputa za obogaćenje uzgoja dendroloških biljnih vrsta u rasadnicima u okolici Donjeg Miholjca i Osijeka prema poovijesnoj vrtlariji Prandau-Mailath (u obliku info on-line priručnika) za OPG domaćinstva Alka Turalija Biotehničke znanosti

Oprema

Djelatnici