Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Zavodi i katedre » Zavod za kemiju biologiju i fiziku tla

Zavod za kemiju, biologiju i fiziku tla

Predstojnik Zavoda: Prof.dr.sc. Irena Jug
Zamjenik predstojnika Zavoda: Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
Telefon: 031/554-818
Fax: 031/554-890
Email: irena.jug@pfos.hr

Djelatnosti

Djelatnost Zavoda za kemiju, biologiju i fiziku tla obuhvaća istraživanje tla i/ili zemljišta s aspekta temeljnog biotehničkog znanstvenog područja.

Tako se tlo/zemljište istražuje kroz genezu, evoluciju i principe klasifikacije. Dobivene spoznaje o različitim fizikalno-kemijskim svojstvima tipova tala koriste se za procjenu pogodnosti zemljišnih resursa (zemljišta) za različite načine korištenja. Za poljoprivredna zemljišta s ograničavajućim svojstvima predlažu se mjere popravke u vidu kemijskih i agrotehničkih melioracija uz prethodnu identifikaciju ograničavajućih i limitirajućih čimbenika.

Istraživanja plodnosti tla kroz elemente biljne ishrane, analizu rezerve i dinamike makro i mikro hraniva u tlu te analiza produktivnosti biljaka omogućava izradu gnojidbenih preporuka u ratarskoj, povrćarskoj te voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji. Rezultat je projekt „Kontrola plodnosti tla na obiteljskim poljoprivednim gospodarstvima“, koji se od 2003. godine u kontinuitetu provodi u suradnji s Osječko-baranjskom županijom, Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo, a od 2013. godine Agencijom za poljoprivredno zemljište. Svi prikupljeni podaci o produktivnosti poljoprivrednog zemljišta vizualiziraju se korištenjem GIS alata. Mikrobiološka istraživanja antropogenih i prirodnih ekosustava kroz utjecaj organske i mineralne gnojidbe na mikroorganizme i mikrobiološke procese u tlu s naglaskom na biološku fiksaciju elementarnog dušika rezultirala su i proizvodnjom inokulanta NitrobakterinS za predsjetvenu bakterizaciju sjemena soje.

Znanstvenici Zavoda za kemiju, biologiju i fiziku tla proučavaju osjetljivost različitih ekosustava u ekološkoj, održivoj i konvencionalnoj biljnoj proizvodnji te njihovu moguću prilagodbu i revitalizaciju.

Kroz monitoring i zaštitu okoliša obuhvaćeno je trajno motrenje i zaštita tala (što predstavlja značajan izvor podataka u uvjetima poplava, erozije, acidifikacije, sekundarne salinizacije i sl.) kao i mjere revitalizacije oštećenih i onečišćenih tala.

Osoblje Broj Sati nastave Broj Aktivnost Zavoda Broj
Nastavno osoblje 4 Bs (sveučilišni) obvezni moduli 350 Znanstveni projekti 1
Suradnička zvanja - BS (stručni) obvezni moduli - Stručni projekti 1
Suradnici - Bs (sveučilišni) izborni moduli 150 Mentori disertacija -
Tehničko i pomoćno osoblje 4 Ms (sveučilišni) obvezni moduli 545 Mentorstvo specijalistički radova -
Ms (sveučilišni) Izborni moduli 530 Mentorstvo diplomskih radova 3
Izvan PFOS - Mentorstvo završnih radova 9

Moduli

Moduli
Naziv Semestar Studijski program
Preddiplomski sveučilišni – redoviti moduli
Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje II Poljoprivreda, Agroekonomika i Hortikultura
Osnove agrikulture II Poljoprivreda, Mehanizacija
Osnove bilinogojstva s agrometeorologijom II Poljoprivreda, Zootehnika
Pedologija i mikrobiologija tla III Poljoprivreda, Hortikultura
Opća mikrobiologija III Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Ekofiziologija i ishrana bilja III Poljoprivreda, Hortikultura
Ishrana bilja IV Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Fertilizacija V Poljoprivreda, Agroekonomika
Preddiplomski sveučilišni – izborni moduli
Integralni projekti u biljnoj proizvodnji VI Poljoprivreda, svi smjerovi
Osnove agroekologije VI Poljoprivreda, svi smjerovi
Diplomski sveučilišni – obvezni moduli
Pedogeneza i sistematika tala I Bilinogojstvo, Ishrana bilja i tloznanstvo
Hidropedologija II Bilinogojstvo, Ishrana bilja i tloznanstvo
Mikroorganizmi i biljke I Bilinogojstvo, Ishrana bilja i tloznanstvo
Mineralna gnojiva II Bilinogojstvo, Ishrana bilja i tloznanstvo
Zemljišni resursi II Bilinogojstvo, Ishrana bilja i tloznanstvo
Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi I Ekološka poljoprivreda
Mikrorganizmi u ekološkoj proizvodnji II Ekološka poljoprivreda
Vrednovanje zemljišnih resursa I Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
Diplomski sveučilišni – izborni moduli
Izrada gnojidbenih preporuka u ratarstvu III Svi studijski programi
Monitoring i zaštita okoliša III Svi studijski programi
Održivo gospodarenje tlom III Svi studijski programi
Integrirana gnojidba III Svi studijski programi
Procjena pogodnosti zemljišta III Svi studijski programi
Kartografija i pedološka daljinska istraživanja III Svi studijski programi
Mikrobiologija tla III Svi studijski programi

Projekti

Šifra projekta Naziv Voditelj Znanstveno područje
388 Županijski projekt - OBŽ Primjena novih tehnoloških postupaka obrade tla u uzgoju ratarskih kultura Danijel Jug Biotehničke znanosti
Bilaterala HR-Srbija Sustavi obrade tla i mineralne gnojidbe u uzgoju ratarskih kultura Danijel Jug Biotehničke znanosti
VIP VIII-5-66/08 Reducirana obrada tla u uzgoju ratarskih kultura Danijel Jug Biotehničke znanosti
366 Županijski projekt - OBŽ Konzervacijska obrada tla u integriranom sustavu uzgoja ratarskih kultura Danijel Jug Biotehničke znanosti
VIP 2012-11-55 Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih promjena Danijel Jug Biotehničke znanosti
VIP 2012-11-05 Sustavi uzgoja munga i kameline u različitim vremenskim uvjetima Bojan Stipešević Biotehničke znanosti
VIP VIII-5-62/08 Postrni usjevi za hranu i bio-energiju Bojan Stipešević Biotehničke znanosti
Bilaterala HR-Mađarska Alternativni izvori hraniva za ekološki uzgoj usjeva i unaprjeđenje svojstava tla Bojan Stipešević Biotehničke znanosti
Bilaterala HR-Srbija Održivost postrnih ljetnih usjeva za bio-energetske potrebe Bojan Stipešević Biotehničke znanosti
Bilaterala HR-Slovenija Raznolike funkcije postrnih usjeva u očuvanju okoliša Bojan Stipešević Biotehničke znanosti
IPA HR-HU (HUHR/1001/2.1.3/0001) Inno-Crop Food Sveučilište u Kapošvaru, Mađarska Biotehničke znanosti
Bilaterala HR-Srbija Sustavi biljne proizvodnje u funkciji stabilnosti uroda pšenice i očuvanja životne sredine Irena Jug Biotehničke znanosti
Projekt svjetske banke Optimizacija gnojidbe usjeva dušikom Vladimir Vukadinović Blaženka Bertić Biotehničke znanosti
079-0790462-2770 Model procjene pogodnosti zemljišta za trajne nasade Vladimir Vukadinović Biotehničke znanosti
Županijski projekt - OBŽ Procjena proizvodnih kapaciteta i detektiranja poremećaja u ishrani kukuruza na području OBŽ Boris Đurđević Biotehničke znanosti
Županijski projekt - OBŽ Kontrola plodnosti tla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Vladimir Vukadinović Blaženka Bertić Biotehničke znanosti
Županijski projekt - OBŽ Procjena mogućeg rizika navodnjavanja različitih tipova tala Vesna Vukadinović Biotehničke znanosti
Županijski projekt - OBŽ Kontrola plodnosti tla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Vesna Vukadinović Biotehničke znanosti
712 Proizvodnja Nitrobakterina Zlata Milaković Biotehničke znanosti
079-0730489-0332 Uzgoj Galega orientalis - nove krmne leguminoze u Hrvatskoj Zlata Milaković Biotehničke znanosti
370 Poboljšanje učinkovitosti predsjetvene bakterizacije sjemena soje Gabriella Kanižai Šarić Biotehničke znanosti
VIP 2015-13/32 Primjena biougljena kao kondicionera tla-korak ka održivoj biljnoj proizvodnji Boris Đurđević Biotehničke znanosti

Oprema

Djelatnici