Zavod za kemiju

Predstojnik Zavoda: prof.dr.sc. Dragan Amić
Zamjenik predstojnika Zavoda: izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo
Telefon: 031/554-814
Fax: 031/554-853
Email: damic@pfos.hr

Djelatnosti

Znanstveno-nastavna djelatnost primarna je djelatnost svakog fakulteta. Stoga su na provedbi te djelatnosti djelatnici Zavoda za kemiju najviše angažirani. Osim toga djelatnici Zavodu za kemiju provode i uslužne djelatnosti kako slijedi.

Laboratoriji Zavoda za kemiju osposobljeni su za izvedbu osnovnih uslužnih analiza mošta i vina te meda. Zakonom propisanim metodama određuju se sljedeći fizikalno-kemijski parametri vina i mošta:

Fizikalno-kemijski parametar vina Metoda
 • Relativna gustoća 20/20 oC
piknometrija
 • Stvarni alkohol (vol %, g/l)
piknometrija
 • Ekstrakt (g/l)
piknometrija
 • Reducirajući šećeri (g/l)
jodometrija
 • Ukupna kiselost (izražena kao vinska kiselina u g/l)
neutralizacija
 • Hlapiva kiselost (izražena kao octena kiselina u g/l)
destilacija parom/neutralizacija
 • pH
pH-metrija
 • Slobodni i ukupni SO2 (mg/l)
destilacija/neutralizacija
Slobodni SO2 (mg/l)
Ukupni SO2 (mg/l)

Osnovne analize meda:

 • Ukupni invert
 • Hidroksimetilfurfural (HMF)
 • Pepeo
 • Saharoza
 • Prolin

Pokazatelji relevantne znanstvene aktivnosti sadašnjih članova Zavoda za kemiju u znanstveno-nastavnom zvanju u području prirodnih znanosti vidljivi su u bazi Web of Science. Do sada su objavili 91 znanstveni rad u časopisima citiranim u toj bazi. Isti su do sada citirani 1402 puta.

U periodu 2014./2015. objavili su 14 radova u časopisima citiranim u bazi Web of Science: tri Q1 rada, tri Q2 rada i osam Q3 radova. Ukupan broj citata u 2014./2015. godini u bazi Web of Science iznosi 310. Rezultate znanstvenih istraživanja djelatnici Zavoda prezentirali su na više međunarodnih znanstvenih skupova.

Nastavna djelatnost članova Zavoda za kemiju osim u izvođenju predavanja i vježbi na predmetima/modulima koji u svom nastavnom planu i programu sadržavaju gradivo kemije i biokemije vidljiva je i u pisanju i objavi nastavnih tekstova: sveučilišnih udžbenika i priručnika. Ovdje treba posebno naglasiti knjigu „Organska kemija za studente agronomske struke“ u izdanju Školske knjige Zagreb, koja se već nekoliko godina koristi kao literatura ne samo na domaćim već i inozemnim fakultetima.

Osoblje Broj Sati nastave Broj Aktivnost Zavoda Broj
Nastavno osoblje 4 Bs (sveučilišni) obvezni moduli 153 Znanstveni projekti 4
Suradnička zvanja 1 BS (stručni) obvezni moduli 20 Stručni projekti -
Suradnici - Bs (sveučilišni) izborni moduli - Mentori disertacija -
Tehničko i pomoćno osoblje 3 Ms (sveučilišni) obvezni moduli 250 Mentorstvo specijalistički radova -
Ms (sveučilišni) Izborni moduli - Mentorstvo diplomskih radova -
Izvan PFOS - Mentorstvo završnih radova 3

Moduli

Moduli
Naziv Semestar Studijski program
Preddiplomski sveučilišni – redoviti moduli
Kemija I Poljoprivreda, svi smjerovi
Osnove biokemije i mikrobiologija III Poljoprivreda, Zootehnika
Fiziologija bilja III Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Genetika III Poljoprivreda, Bilinogojstvo, Hortikultura
Preddiplomski stručni – obvezni moduli
Ishrana bilja i fertilizacija I Poljoprivreda, Ratarstvo
Diplomski sveučilišni – obvezni moduli
Biokemija I Zootehnika, Specijalna zootehnika
Biljna biokemija i fiziologija I Bilinogojstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Biokemija i fiziologija domaćih životinja I Zootehnika, Hranidba domaćih životinja
Tehnologija pčelarskih proizvoda II Zootehnika, Lovstvo i pčelarstvo
Biokemija i molekularna biologija V Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

Projekti

Šifra projekta Naziv Voditelj Znanstveno područje
079-0000000-3211 Odnos strukture i aktivnosti flavonoida Dragan Amić Prirodne znanosti
1034 Antioksidacijska aktivnost lignana Drago Bešlo Prirodne znanosti
- Molekulsko modeliranje inhibicije dipeptidil-peptidaze III benzimidazolima Vesna Rastija Prirodne znanosti
IZIP-2014-63 Utjecaj flavonoida na aktivnost metalopeptidaza porodice M49 Dejan Agić Prirodne znanosti

Oprema

Djelatnici