Zavod za stočarstvo

Predstojnik Zavoda: Prof.dr.sc. Pero Mijić
Zamjenik predstojnika Zavoda: Prof.dr.sc. Matija Domaćinović
Telefon: 031/554-858
Fax: 031/554-853
Email: pero.mijic@pfos.hr

Djelatnosti

Zavod za stočarstvo osnovan je 1974. godine kada je praktički obuhvaćao sve grane stočarstva. Materijalna osnova za znanstvenu i stručnu djelatnost osigurana je sredstvima tadašnje Države, Republike te suradnje s privrednim i ostalim organizacijama. Zavod je preustrojen 1995. godine u dva odvojena Zavoda i to: Zavod za zootehniku i Zavod za stočarstvo. Nastavnici oba zavoda izvodili su nastavu na preddiplomskom i stručnom studiju na smjeru Zootehnike te na diplomskom studiju na smjerovima: Specijalne zootehnike, Hranidbe domaćih životinja te Lovstva i pčelarstva. U sklopu Zavoda djelovale su sljedeće Katedre: Katedra za stočarstvo, Katedra za hranidbu i fiziologiju domaćih životinja te Katedra za mehanizaciju i graditeljstvo u stočarstvu. Istraživačka djelatnost odvijala se kroz projekte Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva poljoprivrede, te međunarodne projekte i suradnju s gospodarstvom.

Djelatnici Zavoda za stočarstvo sudjeluju u nastavnom, znanstveno-istraživačkom i stručnom radu u području znanstvene grane stočarstvo. Nastavni proces, u kojem sudjeluju članovi Zavoda, odnosi se na preddiplomske, diplomske, specijalističke, stručne i poslijediplomske doktorske studije. Uz izvođenje nastave, nastavnici vrlo aktivno sudjeluju u znanstvenom i stručnom radu iz područja hranidbe, fiziologije, tehnologije proizvodnje mlijeka, mesa, jaja i vune domaćih životinja, zdravstvene zaštite, etologije, dobrobiti i smještaja životinja, te opreme i uređaja u stočarstvu.

Ovakvim pristupom, Zavod želi biti predvodnica unapređenja suvremene stočarske proizvodnje, što pokazuje i sudjelovanjem u različitim stručnim radionicama, seminarima i edukacijama. Djelatnici Zavoda su također članovi u brojnim stručnim povjerenstvima pri Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, državnim agencijama, uzgajivačkim savezima i udrugama i drugim. Zavod je također prepoznatljiv i po svojim laboratorijima (Laboratorij za hranidbu i fiziologiju domaćih životinja i Laboratorij za biomasu i obnovljive izvore energije), koji su do sada postigli odlične znanstveno-istraživačke rezultate, ali i vrlo značajnu suradnju s brojnim poljoprivredno-gospodarskim subjektima istočne Hrvatske. Zahvaljujući ovakvoj suradnji, studenti Poljoprivrednog fakulteta imaju mogućnost izraditi svoje završne i diplomske radove izravno na samim proizvodnim farmama.

Zavod organizira znanstveno-stručna savjetovanja, a njegovi članovi sa znanstvenim i stručnim rezultatima aktivno sudjeluju kako na domaćim, tako i na međunarodnim skupovima. Nastojeći omogućit studentima i stručnoj javnosti najnovije znanstvene i stručne spoznaje, znanstveno-nastavni djelatnici sa svojim suradnicima su također aktivni i u pisanju sveučilišnih udžbenika (tiskanim i Online), monografija, priručnika, skripti i sl.

Osoblje Broj Sati nastave Broj Aktivnost Zavoda Broj
Nastavno osoblje 11 Bs (sveučilišni) obvezni moduli 825 Znanstveni Projekti -
Suradnička zvanja 8 BS (stručni) obvezni moduli 1405 Stručni Projekti -
Suradnici 3 Bs (sveučilišni) izborni moduli 420 Mentori Disertacija -
Tehničko i pomoćno osoblje - Ms (sveučilišni) obvezni moduli 1000 Mentorstvo specijalistički radova -
Ms (sveučilišni) Izborni moduli 365 Mentorstvo diplomskih radova 19
Izvan PFOS ? Mentorstvo završnih radova 24

Moduli

Moduli
Naziv Semestar Studijski program
Preddiplomski sveučilišni – redoviti moduli
Fiziologija i hranidba domaćih životinja II Poljoprivreda, Agroekonomika
Anatomija i fiziologija domaćih životinja III Poljoprivreda, Zootehnika
Osnove hranidbe i proizvodnje krmnog bilja III Poljoprivreda, Zootehnika
Oprema i uređaji u stočarstvu III Poljoprivreda, Zootehnika
Stočarstvo III Poljoprivreda, Mehanizacija
Strojevi i uređaji u stočarstvu IV Poljoprivreda, Mehanizacija
Govedarstvo I IV Poljoprivreda, Zootehnika
Svinjogojstvo I IV Poljoprivreda, Zootehnika
Ovčarstvo i kozarstvo I IV Poljoprivreda, Zootehnika
Specijalna hranidba IV Poljoprivreda, Zootehnika
Zoohigijena i zdravstvena zaštita životinja V Poljoprivreda, Zootehnika
Konjogojstvo I V Poljoprivreda, Zootehnika
Preddiplomski sveučilišni – izborni moduli
Ekološka zootehnika VI Poljoprivreda, svi smjerovi
Obnovljivi izvori energije VI Poljoprivreda, svi smjerovi
Specijalna zootehnika VI Poljoprivreda, svi smjerovi
Hranidba domaćih životinja i proizvodnja hrane VI Poljoprivreda, svi smjerovi
Zootehnika u zaštiti prirode i okoliša VI Poljoprivreda, svi smjerovi
Dobrobit životinja VI Poljoprivreda, svi smjerovi
Preddiplomski stručni – obvezni moduli
Stočarstvo II Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Anatomija i fiziologija životinja II Poljoprivreda, Zootehnika
Strojevi i uređaji u zootehnici II Poljoprivreda, Zootehnika
Hranidba domaćih životinja II Poljoprivreda, Zootehnika
Svinjogojstvo III Poljoprivreda, Zootehnika
Peradarstvo III Poljoprivreda, Zootehnika
Strojevi i uređaji u zootehnici - praksa III Poljoprivreda, Zootehnika
Stočarstvo - praksa III Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Strojevi i uređaji u stočarstvu III Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Svinjogojstvo - praksa III Poljoprivreda, Zootehnika
Govedarstvo IV Poljoprivreda, Zootehnika
Ovčarstvo, kozarstvo i konjogojstvo IV Poljoprivreda, Zootehnika
Peradarstvo - praksa IV Poljoprivreda, Zootehnika
Strojevi i uređaji u stočarstvu - praksa V Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Govedarstvo - praksa V Poljoprivreda, Zootehnika
Konjogojstvo - praksa V Poljoprivreda, Zootehnika
Hranidba domaćih životinja - praksa V Poljoprivreda, Zootehnika
Zdravstvena zaštita domaćih životinja V Poljoprivreda, Zootehnika
Ovčarstvo i kozarstvo - praksa VI Poljoprivreda, Zootehnika
Diplomski sveučilišni – obvezni moduli
Biokemija i fiziologija životinja I Zootehnika, Hranidba domaćih životinja
Poznavanje krmiva I Zootehnika, Hranidba domaćih životinja
Tehnologija proizvodnje krmnih smjesa I Zootehnika, Hranidba domaćih životinja
Fiziologija domaćih životinja I Zootehnika, Specijalna zootehnika
Konjogojstvo II I Zootehnika, Specijalna zootehnika
Tehnologija u proizvodnji mlijeka i mesa goveda I Zootehnika, Specijalna zootehnika
Zdravstvena zaštita divljači I Zootehnika, Lovstvo i pčelarstvo
Ekološka zootehnika II Ekološka poljoprivreda
Hranidba preživača II Zootehnika, Hranidba domaćih životinja
Hranidba nepreživača II Zootehnika, Hranidba domaćih životinja
Tehnologija stočarske proizvodnje II Zootehnika, Hranidba domaćih životinja
Uređaji i oprema u hranidbi životinja II Zootehnika, Hranidba domaćih životinja
Zdravstvena zaštita životinja II Zootehnika, Hranidba domaćih životinja
Ovčarstvo i kozarstvo II II Zootehnika, Specijalna zootehnika
Diplomski sveučilišni – izborni moduli
Etologija životinja III Svi studijski programi
Stočarstvo u tropskim i suptropskim uvjetima III Svi studijski programi
Mužnja i muzni uređaji III Svi studijski programi
Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi III Svi studijski programi
Objekti i sustavi ventiliranja u stočarskoj proizvodnji III Svi studijski programi
Zdravstvena zaštita životinja III Svi studijski programi

Projekti

Šifra projekta Naziv Voditelj Znanstveno područje
VIP projekt Alternativni pristup poboljšanja ekološke ovčarske proizvodnja. Ministarstvo poljoprivrede RH Zvonko Antunović
Projekt Europske komisije EU 2017/385113 Provision of Technical Assistance to evaluate achievements and deliverables under the project 'Improvement of Food Safety Control System in Ukraine (IFSSU) Boris Antunović
IZIP projekt Proizvodno metabolički učinci primjene pogače sjemenki bundeve u hranidbi ovaca. Josip Novoselec
DAAD Förderprogramm Ost-West-Dialog: Hochschuldialog mit den Ländern des westlichen Balkans. Grenzüberschreitende fachliche Zusammenarbeit mit dem Ziel zur Gründung eines regionalen Preisrichterpools für Rinder Pero Mijić
Bilateralni projekt Hrvatska – Srbija Joint research on trends and changes in dairy farm production sector in Serbia and Croatia. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Pero Mijić
Interreg – IPA CBC Hrvatska – Srbija IPACT ENVI HR-RS182 Utjecaj dobre poljoprivredne prakse na zaštitu okoliša u pograničnom području. Implementation of cross-border joint actions toward environment protection in agriculture. Marcela Šperanda
079-0790466-0601 Analiza i genetsko unaprjeđivanje sportskih pasmina konja Mirjana Baban Biotehničke znanosti
079-0793448-3438 Prirodni imunomodulatori i antioksidansi u optimalizaciji proizvodnje svinja Marcela Šperanda Biomedicina i zdravstvo
079-0793448-3572 Značajke protoka mlijeka pri strojnoj mužnji krava Pero Mijić Biotehničke znanosti
079-0793448-3579 Korištenje gnojovki i leguminoza u proizvodnji energije Davor Kralik Biotehničke znanosti
079-0793448-3598 Čiste hranjive tvari u optimalizaciji obroka monogastičnih životinja Matija Domaćinović Biotehničke znanosti
2012-11-07 Mikroklimatski utjecaji na količinu i sastav mlijeka krava Pero Mijić Biotehničke znanosti
395 Istraživanje i poboljšavanje kvalitete slavonskih šunki od crnih slavonskih svinja u cilju njene standardizacije i brendiranja (zaštite izvornosti) Đuro Senčić Biotehničke znanosti
079-1780469-0225 Hranidbeni aspekti modeliranja proizvodnosti i metaboličkog profila ovaca Zvonko Antunović Biotehničke znanosti
VIP- projekt Mogućnosti poboljšanja proizvodnosti ovaca u ekološkoj proizvodnji Zvonko Antunović Biotehničke znanosti
VIP- projekt Modeliranje hranidbenoga statusa ovaca u ekološkoj proizvodnji Zvonko Antunović Biotehničke znanosti
Bilateralni projekt Republike Hrvatske i Crne Gore Proizvodni potencijal i metabolički profil ugroženih pasmina ovaca Zvonko Antunović Biotehničke znanosti
HUHR/1101/2.1.3/0001 CHREN - Croatian Hungarian Renewable energy network Davor Kralik Biotehničke znanosti
212-11-41 Alternativne sirovine u proizvodnji energije i poboljšanje procesa metanogeneze Davor Kralik Biotehničke znanosti
2014-1-HR01-KA200-007212 TREND -Training for renewable energy network Davor Kralik Biotehničke znanosti
Project reference: 265686 Funded under: FP7-KBBE AWARE – Animal Welfare Research in an Enlarged Europe Boris Antunović Biomedicina i zdravstvo
The World Bank IBRD – IDA, project ID P128212 Improving Quality Infrastructure and IC in B&H Boris Antunović Biomedicina i zdravstvo
Implikacija selena s teškim metalima u tkivu jelena lopatara (Dama dama) Marcela Šperanda Biotehničke znanosti
Utjecaj eterični ulja i prirodnog zeolita na proizvodne i zdravstvene pokazatelje pilića i mikrobiološku ispravnost pilećeg mesa Marcela Šperanda Biotehničke znanosti

Oprema

Djelatnici