Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Cjeloživotno učenje – ZAŠTITA BILJA

Cjeloživotno učenje – ZAŠTITA BILJA

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis na Programe cjeloživotnog učenja

1) Osnove zaštite bilja

Pravo prijave za upis na Program Osnove zaštite bilja imaju pristupnici koji imaju:

· završen diplomski sveučilišni, preddiplomski sveučilišni ili stručni studij agronomske ili šumarske struke, a nemaju odslušano i položeno najmanje 90 sati iz modula zaštite bilja ili završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, uz dokaz o odslušanim predmetima iz zaštite bilja.

Cijena programa iznosi 4.000,00 kn s PDV-om.

Program traje 90 sati, a završetkom programa polaznik stječe 6 ECTS bodova.

2) Zaštita bilja

Pravo prijave za upis na Program Zaštita bilja imaju pristupnici koji imaju završen:

· diplomski sveučilišni, preddiplomski sveučilišni ili stručni studij agronomske ili šumarske struke, a nemaju odslušano i položeno najmanje 90 sati iz modula zaštite bilja

Cijena programa iznosi 3.000,00 kn s PDV-om.

Program traje 60 sati, a završetkom programa polaznik stječe 4 ECTS bodova.

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu:

1. Obrazac za prijavu (možete ga preuzeti ovdje)

2. Presliku identifikacijske isprave

3. Dokaz o završenom studiju/srednjoj školi

4. Dokaz o uplaćenoj cijeni programa

5. Potvrdu o odslušanim predmetima iz zaštite bilja (samo za program Osnove zaštite bilja)

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se poštom – preporučenom pošiljkom na adresu: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, P.P. 719 ili osobno putem pisarnice Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek zaključno sa 30. rujna 2020. godine s naznakom „Prijava na Natječaj za program CU“ – naziv programa.

Cjelokupni iznos cijene programa polaznici moraju platiti do upisa na program cjeloživotnog učenja. Polaznicima se nude dva modela plaćanja:

- odjednom, uplatom cjelokupnog iznosa na račun Fakulteta, IBAN: HR1725000091102019470,

Poziv na broj odobrenja: OIB pristupnika,

Opis plaćanja: program CU – naziv programa - ili

- na 2 do 12 rata, putem kartica: Diners Club kartica, American Express, Kartica tekućeg računa PBZ d.d. Uplate putem kartica mogu se izvršiti u računovodstvu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Sve dodatne informacije o Programima Osnove zaštite bilja i Zaštite bilja možete pronaći na web stranici: http://www.fazos.unios.hr/hr/nastava/cjelozivotno-ucenje/programi/ ili na e-mail: cjelozivotno@fazos.hr, odnosno na telefon 031/554-843.