Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Javna obrana doktorske disertacije

Javna obrana doktorske disertacije

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 02. srpnja 2020. godine određena je javna obrana doktorske disertacije mr. sc. Ive Rešića pod naslovom:

Utjecaj mikrobiološkog pripravka i gnojidbe dušikom na prinos i kvalitetu korijena šećerne repe“

pred Povjerenstvom u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Manda Antunović, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednica

2. Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Karalić, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, član

3. doc. dr. sc. Lidija Dujmović, Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek, članica

Mentorica je prof. dr. sc. Suzana Kristek.

Javna obrana doktorske disertacije mr. sc. Ive Rešića održat će se 16. srpnja 2020. godine u 11.00 sati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vijećnica Fakulteta, I kat, Vladimira Preloga 1.