Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Javna obrana doktorske disertacije

Javna obrana doktorske disertacije

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 29. studenog 2018. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Marina Kovačića, mag. ing. agr. pod naslovom:

„Utjecaj selekcije na osobine medonosne pčele (Apis mellifera carnica) na području Hrvatske“.

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Nikola Raguž, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Zlatko Puškadija, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, mentor i član
  3. Dr. sc. Ralph Büchler, Bieneninstitut Kirchhain, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, komentor i član
  4. Dr. sc. Marica Maja Dražić, viša znanstvena suradnica., Hrvatska poljoprivredna agencija, članica
  5. Izv. prof. dr. sc. Ivana Majić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica

Javna obrana doktorske disertacije Marina Kovačića, dipl. ing. agr. održat će se 18. prosinca 2018. godine u 11.00 sati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.