Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Javna obrana doktorske disertacije Jurice Jovića

Javna obrana doktorske disertacije Jurice Jovića

Predmet: Obrana doktorske disertacije

O B A V I J E S T

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 07. ožujka 2019. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Jurice Jovića, mag. ing. agr. pod naslovom:

„Utjecaj mikrobiološkog pripravka i gnojidbe fosforom na prinos, kvalitetu i klijavost sjemena soje i kukuruza na kiselim tlima“

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Suzana Kristek, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, mentorica i članica
  3. Doc. dr. sc. Lidija Dujmović, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, članica
  4. Izv. prof. dr. sc. Brigita Popović, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica
  5. Doc. dr. sc. Vladimir Ivezić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član

Javna obrana doktorske disertacije Jurice Jovića, mag. ing. agr. održat će se 21. ožujka 2019. godine u 10.00 sati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.

D E K A N

Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić