Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Natječaj za izbor i prijam

Natječaj za izbor i prijam

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK
raspisuje


N A T J E Č A J
za izbor i prijam


jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Centralnom laboratoriju za agroekologiju i zaštitu okoliša
Pristupnici natječaju pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.), moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 200. stavak 2. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - pročišćeni tekst i člankom 121. stavak 3. Statuta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek – pročišćeni tekst: završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, najmanje tri godine radnog iskustva u struci ili objavljena najmanje tri stručna rada. Pristupnici natječaju prijavljuju se na obrascu 6 – koji se nalazi na http://www.fazos.unios.hr/hr/o-fakultetu/dokumenti/na-razini-sveucilista/obrasci-izbor-u-zvanja/ a uz prijavu su obvezni priložiti: životopis, presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju, ukoliko ima stečen akademski stupanj, presliku diplome o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti i/ili presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, dokaz o radnom iskustvu u struci (elektronički zapis o podatcima osiguranja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), potvrdu poslodavca o vrsti poslova koje je pristupnik obavljao i trajanju radnog odnosa ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu i/ili popis radova i radove.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Svi pristupnici natječaju koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja bit će obaviješteni putem mrežnih stranica Fakulteta. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju po pozivu za testiranje smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnikom Natječaju. Rezultati Natječaja će biti objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, a svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja, najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.


Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Pristupnici natječaju prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju u pisanom obliku u dva primjerka u roku od 30 dana od dana objave natječaja i na CD-u u pdf. formatu.
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
Prijave se podnose na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, P.P. 719, 31000 Osijek s naznakom "prijava na natječaj".