Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice

Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za pčelarstvo i zoologiju

Pristupnici natječaju pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.), moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH, 60/15. - Odluka USRH i i 131/17.) i uvjete propisane člancima 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člancima 115. i 116. Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek – pročišćeni tekst i člancima 3., 4., 5., i 6. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine br. 122/17.) te člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji su objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek www.fazos.unios.hr

Pristupnici natječaju prijavljuju se na obrascu 2 – koji se nalazi na www.fazos.unios.hr a uz prijavu su obvezni priložiti: životopis, presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju, presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja, presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku), popis radova i radove, dokaz o indeksiranosti i citiranosti objavljenih radova.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Svi pristupnici natječaju koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruju pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici natječaju prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju u pisanom obliku u dva primjerka, osim radova (od kojih jedan (1) originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u pdf.formatu u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

Prijavom na ovaj natječaj pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Diretktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Prijave se podnose na adresu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, P.P. 719, 31000 Osijek s naznakom "prijava na natječaj".