Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Natječaj za prijam

Natječaj za prijam

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku, Fakultet Agrobiotehničkih Znanosti Osijek raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam na tečaj stručnog osposobljavanja nazivanog „Osposobljavanje klasifikatora životinjskih trupova na liniji klanja“ u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.

Pristupnici natječaju moraju imati završen najmanje IV. stupanj stručne spreme poljoprivrednog, veterinarskog ili prehrambeno-tehnološkog usmjerenja.

Pristupnici natječaju su obvezni priložiti: - prijavu, - presliku diplome/svjedodžbe o završenom obrazovanju, - dokaz o državljanstvu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, P.P. 719, 31000 Osijek, s naznakom: "prijava na tečaj osposobljavanja klasifikatora životinjskih trupova na liniji klanja".

Rezultati Natječaja će biti objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek www.pfos.unios.hr

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Voditelj tečaja: Prof.dr.sc. Goran Kušec

DEKAN Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić