Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Natječaj za prijam na stručno osposobljavanje

Natječaj za prijam na stručno osposobljavanje

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od 12 mjeseci uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to:

1. na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja - 1 izvršitelj
2. na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja - 1 izvršitelj
3. na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za međunarodnu suradnju - 1 izvršitelj
4. na radno mjesto II. vrste - viši laborant - 1 izvršitelj

Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjet kako slijedi:
Pod 1. završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda
Pod 2. završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija
Pod 3. završen diplomski sveučilišni studij iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, studijski program engleskog i/ili njemačkog jezika ili završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo
Pod 4. završen preddiplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda
Pristupnici natječaju mogu biti nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te koje su prijavljene u evidenciju Zavoda najmanje 30 dana.
Pristupnici natječaju su obvezni priložiti:
- prijavu,
- životopis,
- presliku diplome/svjedodžbe o završenom obrazovanju,
- dokaz o državljanstvu,
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od dana objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, P.P. 719, 31000 Osijek s točnom naznakom natječaja na koji se pristupnici javljaju "prijava na natječaj za stručno osposobljavanje za _______________________".
Pristupnici su dužni podnijeti onoliko prijava s potpunom dokumentacijom za koliko se radnih mjesta javljaju. S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu prijavu sa svim traženim dokazima, ovisno o broju prijavljenih pristupnika, provest će se testiranje/motivacijski razgovor. O terminu provođenja testiranja/motivacijskog razgovora
kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte dostavljene u prijavi. Rezultati Natječaja će biti objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek www.pfos.unios.hr
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

DEKAN
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić