Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Obrana doktorske disertacije

Obrana doktorske disertacije

Predmet: Obrana doktorske disertacije

O B A V I J E S T

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku od 25. svibnja 2018. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Darka Dimića, univ. spec. agr. pod naslovom:

“Kritično razdoblje zakorovljenosti u proizvodnji soje na području Vukovarsko-srijemske županije”

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Ivan Štefanić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Edita Štefanić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, mentorica
  3. Dr. sc. Aleksandra Sudarić, zn. savj., Poljoprivredni institut Osijek, članica,

Javna obrana doktorske disertacije Darka Dimića, univ. spec. agr. održat će se 08. lipnja 2018. godine u 10.00 sati na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.

D E K A N

Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić