Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Obrana doktorske disertacije Darie Galić Subašić, dipl. ing. agr.

Obrana doktorske disertacije Darie Galić Subašić, dipl. ing. agr.

Predmet: Obrana doktorske disertacije

O B A V I J E S T

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 29. studenog 2018. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Darie Galić Subašić, dipl. ing. agr. pod naslovom:

„Utjecaj navodnjavanja, gnojidbe dušikom i genotipa na prinos i kakvoću soje (Glycine max (L.) Merr.)“.

pred Povjerenstvom u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Irena Jug, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednica

2. Prof. dr. sc. Darko Kiš, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član

3. Prof. dr. sc. Mladen Jurišić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, mentor i član

4. Dr. sc. Marko Josipović, znanstveni savjetnik, Poljoprivredni institut Osijek, član

5. Izv. prof. dr. sc. Irena Rapčan, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica

Javna obrana doktorske disertacije Darie Galić Subašić, dipl. ing. agr. održat će se 12. prosinca 2018. godine u 12.00 sati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.

D E K A N

Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić