Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Obrana doktorske disertacije Željka Barača

Obrana doktorske disertacije Željka Barača

Predmet: Obrana doktorske disertacije

O B A V I J E S T

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, od 25. listopada 2019. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Željka Barača, mag. ing. agr. pod naslovom:

„Odnos nekih eksploatacijskih čimbenika na pojavu buke i vibracija kao ergonomskih pokazatelja“

pred Povjerenstvom u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Tomislav Jurić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik

2. Izv. prof. dr. sc. Ivan Plaščak, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, mentor i član

3. Prof. dr. sc. Pavo Baličević, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, komentor i član

4. Prof. dr. sc. Mladen Jurišić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član

5. Dr. sc. Vinko Duvnjak, znan. savj., Poljoprivredni institut Osijek, član

Javna obrana doktorske disertacije Željka Barača, mag. ing. agr. održat će se 15. studenog 2019. godine u 10.00 sati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.

D E K A N

Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić