Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Obrana specijalističkog rada Igora Vendla, mag. ing. agr.

Obrana specijalističkog rada Igora Vendla, mag. ing. agr.

Predmet: Obrana specijalističkog rada

O B A V I J E S T

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 02. srpnja 2020. godine određena je javna obrana specijalističkog rada Igora Vendla, mag. ing. agr. pod naslovom:

„Utjecaj hranidbe kokoši i temperature skladištenja na kvalitetu konzumnih jaja“

pred Povjerenstvom u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Zoran Škrtić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Zlata Kralik, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, mentorica i članica
3. Izv. prof. dr. sc. Dalida Galović, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica

Javna obrana specijalističkog rada Igora Vendla, mag. ing. agr. održat će se 28. srpnja 2020. godine u 10.00 sati, Vijećnica Fakulteta agerobiotehničkih znanosti Osijek, I kat, Vladimira Preloga 1.

D E K A N
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić