Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Obrana specijalističkog rada Ivana Radića, dr. med. vet.

Obrana specijalističkog rada Ivana Radića, dr. med. vet.

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 30. svibnja 2019. godine određena je javna obrana specijalističkog rada Ivana Radića, dr. med. vet. pod naslovom:

„Prinos, raspodjela i kvaliteta mesa od crnih slavonskih svinja u odnosu na tjelesnu masu i sustav držanja“

pred Povjerenstvom u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Zvonko Antunović, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Đuro Senčić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, mentor i član

3. Doc. dr. sc. Danijela Samac, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica

Javna obrana specijalističkog rada Ivana Radića, dr. med. vet. održat će se 12. srpnja 2019. godine u 11.00 sati, Praktikum za male preživače i nepreživače, III kat na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1.

D E K A N

Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić