Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv za prijavu za dodjelu stipendija

Poziv za prijavu za dodjelu stipendija

JAVNI POZIV

studentima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za prijavu za dodjelu stipendija temeljem Ugovora o suradnji u svrhu stipendiranja studenata Fakulteta u vezi sa Seeds for the Future stipendiranjem studenata Fakulteta od strane Huawei-a

1. Predmet javnog poziva (dalje u tekstu: javni poziv) je dodjela stipendije u iznosu od 6.000,00 EURA plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, po studentu, koji će se isplatiti po sljedećem modelu:

  • 1. dio stipendije u iznosu od EUR 1.000,00 (tisuću) plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja biti će isplaćen nakon potpisivanja ugovora o stipendiranju (dalje u tekstu kao: „Faza 1“);
  • 2. dio stipendije u iznosu od EUR 2.000,00 (dvije tisuće) plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja biti će isplaćen nakon prihvaćanja teme seminarskog rada (dalje u tekstu kao: „Faza 2“);
  • 3. dio stipendije u iznosu od EUR 3.000,00 (tri tisuće) plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja biti će isplaćen nakon prezentacije seminarskog rada i pozitivne ocjene seminarskog rada (dalje u tekstu kao: „Faza 3“). (Faza 1, Faza 2 i Faza 3, dalje kada se navode zajedno kao: „Faze“ ili pojedinačno kao „Faze“).

2. Pravo na dodjelu stipendija imaju: studenti I. godine diplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Digitalna poljoprivreda u statusu redovitog studenta uz plaćanje koji redovito izvršavaju svoje studentske obveze.

3. Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji su ostvarili pravo na mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija.

4. Stipendija se isplaćuje sukladno rokovima određenim u točki 1. ovog poziva, na žiro račun studenta u ugovorenom roku, a po sklapanju ugovora o dodjeli stipendije sa studentom. Fakultet će sklopiti ugovor sa studentom i u ugovoru utvrditi prava i obveze studenta te postupke u slučaju povrede odredbi ugovora.

5. Studenti prijave s potrebnom dokumentacijom trebaju dostaviti na urudžbeni zapisnik na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek u papirnatom obliku. Prijave se podnose do 20. prosinca 2021. godine.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati (prijave dostavljene izvan roka i prijave koje ne sadrže potrebnu dokumentaciju).

Za administrativnu provjeru pristiglih prijava zaduženo je Povjerenstvo za prikupljanje prijava i utvrđivanja uvjeta i kriterija za dodjelu stipendije te odabir studenata.

Za vrijeme korištenja prava na stipendiju student može primati i druge stipendije, a o tome treba dostaviti potpisanu izjavu.

Studenti su obvezni uz potpisani obrazac prijave dostaviti:

1. Potpisana Izjava da student/ica prima ili ne prima drugu stipendiju

2. Potpisana Privola/Suglasnost za korištenje osobnih podataka