Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Rad u prestižnom časopisu

Rad u prestižnom časopisu

Izv. prof. dr. sc. Vesna Rastija djelatnica Zavoda za kemiju je u suradnji s kolegama s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Odjela za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku objavila rad u časopisu Molecules (IF: 3.098, 5 year IF: 3.268, Q2)

Maja Molnar, Harshad Brahmbhatt, Vesna Rastija, Valentina Pavić, Mario Komar, Maja Karnaš, Jurislav Babić Environmentally friendly approach to knoevenagel condensation of rhodanine in choline chloride: Urea deep eutectic solvent and QSAR studies on their antioxidant activity Molecules 23 (2018), 8, str. 1897-1912

Rad je dostupan na stranicama časopisa

http://www.mdpi.com/1420-3049/23/8/1897/htm