Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Toni Kujundžić, mag. ing. agr.

Toni Kujundžić, mag. ing. agr.

Predmet: Obrana doktorske disertacije

O B A V I J E S T

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 24. veljače 2021. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Tonija Kujundžića, mag. ing. agr. pod naslovom:
„Učinkovitost različitih mjera zaštite u suzbijanju Botrytis cinerea Pers. i utjecaj na urod te kakvoću grožđa i mošta cv. Cabarnet sauvignon (Vitis vinifera L.)“
pred Povjerenstvom u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Jukić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Mato Drenjančević, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član
3. Izv. prof. dr. sc. Anita Pichler, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, članica
Mentorica je prof. dr. sc. Karolina Vrandečić.
Javna obrana doktorske disertacije Tonija Kujundžića, mag. ing. agr. održat će se 10. ožujka 2021. godine u 11.00 sati u auli Magni, II kat na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1.

D E K A N
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić