Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Upis na diplomski sveučilišni studij

Upis na diplomski sveučilišni studij

Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek izvode se diplomski sveučilišni studiji u trajanju dvije godine:

 • - Agroekonomika
 • - Bilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo i Zaštita bilja
 • - Ekološka poljoprivreda
 • - Mehanizacija
 • - Povrćarstvo i cvjećarstvo
 • - Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo; smjerovi: Voćarstvo i Vinogradarstvo i vinarstvo)
 • - Zootehnika; smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo i Specijalna zootehnika

.

1. Uvjeti za upis

Pravo prijave za upis na diplomske studije imaju osobe koji su završile:

 • odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, iz područja Biotehničkih znanosti,
 • neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, koji nisu iz područja: Biotehničkih znanosti, uz ispunjavanje određenih razlikovnih obveza tijekom studija;
 • odgovarajući preddiplomski stručni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, iz područja: Biotehničkih znanosti, uz ispunjavanje određenih razlikovnih obveza tijekom studija;
 • odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij uz stjecanje 120 ECTS bodova, iz područja: Biotehničkih znanosti, uz ispunjavanje određenih razlikovnih obveza tijekom studija.

2. Prijave za upis

Prijave za upis primaju se od 16. rujna do 30. rujna 2019. godine do 12 sati. Prijave kandidata s dokumentima za razredbeni postupak se predaju ili šalju na adresu: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.

Dokumenti za prijavu

Za prijavu je potrebito priložiti slijedeće dokumente:

 • diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom, stručnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju,
 • potvrda o položenim ispitima na završenoj razlikovnoj godini,
 • prijepis ocjena sa studija ili Dopunsku ispravu o studiju (supplement),
 • domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti
 • rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn na račun Fakulteta IBAN: HR1725000091102019470
 • tiskanica za upis koja se može dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti sa web stranica Fakulteta.

3. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak se temelji na:

a) vrednovanju uspjeha preddiplomskog sveučilišnog, preddiplomskog stručnog studija, odnosno specijalističkog diplomskog stručnog studija (prosječna ocjena studija) i

b) podudarnosti sa smjerovima preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivrede, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Kandidat dobiva bodove na temelju podudarnosti sa smjerovima preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivrede, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek kako slijedi:

 • kandidat koji je završio preddiplomski sveučilišni studij dobiva 50 bodova i
 • kandidat koji je završio stručni studij dobiva 35 bodova.

Ukupni broj bodova kandidata predstavlja sumu bodova dobivenih za podudarnost sa smjerovima preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivrede, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za određeni diplomski studij i prosječne ocjene studija. Kandidati će biti rangirani na temelju ukupnog broja bodova.

Za prvostupnike neodgovarajućih preddiplomskih sveučilišnih studija, koji nisu iz područja Biotehničkih znanosti, Povjerenstvo za nastavu će definirati po prijavi kandidata mogućnost upisa uz obvezu razlikovnih ispita. Ukoliko mu se odobri upis, razliku ispita kandidat upisuje u I. godini diplomskog studija zajedno s ostalim ispitima predviđenim nastavnim planom.

Kandidati se prijavljuju za određeni diplomski studij.

Lista kandidata koji su stekli pravo upisa na diplomski sveučilišni studij će se objaviti 30. rujna 2019. godine u 16:00 sati.

4. Upisi

Upisi kandidata provodit će se od 2. do 4. listopada 2019. godine od 8:00 do 12:00 sati.

Za upis se obvezno prilažu izvorni dokumenti, navedeni pod točkom 2. te dvije fotografije (4cm x 6 cm) za indeks i matični list koji će se dobiti pri upisu. Nadalje, potrebito je predočiti uplatnicu o uplati na ime troškova upisa te uplatnicu o uplati školarine (izvanredni studij). Kandidat koji ne iskoristi pravo upisa u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

Troškovi upisa i upisnih materijala uplaćuju se na IBAN Fakulteta u iznosu navedenom u općem dijelu natječaja.

Upisi studenata u statusu redovitog i izvanrednog studenta u 2. godinu svih studijskih programa diplomskih studija bit će u ponedjeljak 30.9., utorak 01.10. i srijedu 02.10.2019.

5. Obavijesti

Za sve ostale obavijesti obratiti se Studentskoj službi Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek na telefon: 031/554-844 ili na adresu: Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek u vremenu od 8:00 do 12:00 sati.

Više informacija možete pronaći OVDJE

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak - Diplomski sveučilišni studij