Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Zaštita na radu za studente

Zaštita na radu za studente

Obavijest studentima FAZOS-a da će se predavanje iz Zaštite na radu održati u petak, 22. siječnja 2021. u 11:05 sati, na online platformi Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM3YjI4NTItMWM5ZC00MjhmLWE4ZDAtZDg5N2VhZGRhOWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f9bff21-b214-4cd8-8cd7-11c7358ba8d6%22%2c%22Oid%22%3a%220317eb25-183c-4e85-a6c7-98ade3d491a1%22%7d

Predavanja iz Zaštite na radu obuhvaćaju sve redovite studente 3. godine sveučilišnih i stručnih studija FAZOS-a koji nisu nazočili prošlom predavanju i redoviti studenti 1. godine diplomskoga studija koji su završili preddiplomsli stručni ili sveučilišni studij na nekom drugom učilištu u RH.

Molim sve navedene studente da se odazovu online predavanju iz Zaštite na radu na platformi Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM3YjI4NTItMWM5ZC00MjhmLWE4ZDAtZDg5N2VhZGRhOWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f9bff21-b214-4cd8-8cd7-11c7358ba8d6%22%2c%22Oid%22%3a%220317eb25-183c-4e85-a6c7-98ade3d491a1%22%7d

Lijep pozdrav,

Alen Zelić, bacc. ing. agr.

Stručnjak zaštite na radu i zaštite od požara

Fakultet agrobiotehnčkih znanosti Osijek

Vladimira Preloga 1

Mob: 091/527-6829