Izdanja u prodaji

AGROKLIMATOLOŠKI POJMOVNIK
Autori: Danijel Jug, Bojan Stipešević, Irena Jug, Milan Mesić

Priručnik u prvom dijelu donosi opise klimatoloških pojmova koji se primjenjuju u poljoprivrednoj proizvodnji, dok se u drugom dijelu nalazi tablični prikaz mjernih jedinica, konverzijske tablice, atlas oblaka i dr.

Cijena: 99,75 kn

BIOMETRIKA u poljoprivredi
Autori: Dražen Horvat i Marija Ivezić

Udžbenik je nastao iz potrebe za što uspješnijim praćenjem i savladavanjem gradiva iz kolegija „Biometrika“ koji se sluša na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku

Cijena: 126,00 kn

BIOMETRIKA u zootehnici
Autori: Gordana Kralik, Zoran Škrtić, Zlata Kralik

Cijena: 52,50 kn

BOLESTI CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA
Autori: Draženka Jurković, Jasenka Ćosić i Karolina Vrandečić

Autorice su bolesti opisale po skupinama uzročnika (gljive, bakterije, virusi). Unutar skupina paraziti su svrstani prema sistematskoj pripadnosti. Navedene su one cvjetne vrste koje se kod nas uzgajaju na balkonima, vrtovima, rasadnicima...

Cijena: 105,00 kn

EKOLOŠKA ZOOTEHNIKA
Autori: Đuro Senčić, Zvonko Antunović, Pero Mijić, Mirjana Baban i Zlatko Puškadija

Cijena: 210,00 kn

EKSPLOATACIJA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA
Autori: Dušan Brkić, Mate Vujčić, Luka Šumanovac, Petar Lukač, Darko Kiš, Tomislav Jurić i Dario Knežević

Cijena: 157,50 kn

ENTOMOLOGIJA – Kukci i ostali štetnici u ratarstvu
Autor: Marija Ivezić

Udžbenik opisuje najvažnije štetnike ratarskih kultura, što je potkrijepljeno mnogim fotografijama. Opisana je njihova biologija, simptomi napada na biljkama te mjere suzbijanja s posebnim osvrtom na načela integrirane zaštite bilja u svrhu pravilne primjene svih mjera zaštite bilja te konačno proizvodnje zdravije hrane.

Cijena: 150,00 kn

HRANIDBA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Autor: Matija Domaćinović

U prvom dijelu knjige je prikazana specifična nutritivna vrijednost, probava i metabolizam hranjivih tvari, a u drugom dijelu se obimno obrađuje kemijski sastav i hranjiva vrijednost svih voluminoznih i koncentriranih krmiva te daje preporuka njihove primjene u obrocima životinja. U prilogu je, u obliku tablica, ponuđen detaljan prikaz hranjive i energetske vrijednost svih krmiva.

Cijena: 210,00 kn (tvrdi uvez) 157,50 kn (meki uvez)

HRANIDBA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Autor: Mijo Nuskern

Interna skripta Osnove hranidbe I, napisana je na 145 str. i obrađuje kemijsku strukturu hranjivih tvari, njihovu probavu i metabolizam, hranidbene normative i njihova primjena u hranidbi životinja, te sustavi za procjenu energetske vrijednosti krmiva.

Izdanje: 1987.

Cijena: 42,00 kn

HRVATSKI AUTOHTONI PROIZVODI
Autori: Željko Bukvić, Davor Kralik i Zlata Milaković

Cijena: 157,50 kn

IMENIK KOROVNE, RUDERALNE, TRAVNJAČKE, MOČVARNE, VODENE I NIZINSKE ŠUMSKE FLORE HRVATSKE
Autori: Ana Skender i Marija Ivezić

Cijena: 21,00 kn

ISHRANA BILJA

Autori: Vladimir Vukadinović i Vesna Vukadinović

III izmijenjeno i nadopunjeno izdanje - knjiga je B4 formata, tvrdo ukoričena, opsega 452 stranice sa 168 slika (dio je u boji) i 108 tablica.

Cijena: 262,50 kn

JAJA

Autori: Senčić Đuro, Samac Danijela

Cijena: 100,00 kn

LOVNA KINOLOGIJA

Autori: Zvonimir Tucak, Teodor Wikerhauser, Slavko Cvetnić, Ivica Bošković, Antun Tomašković, Antun Alegro, Ljiljana Bedrica, Vera Cesar, Mirjana Baban i Hrvoje Lepeduš

Cijena: 210,00 kn

LOVSTVO
Autori: Zvonimir Tucak, Tihomir Florijančić, Marijan Grubešić, Jasenka Topić, Jan Brna, Pavao Dragičević, Tatjana Tušek i Ksenija Vukušić

Cijena: 189,00 kn

LUCERNA
Autor: Mirko Stjepanović

Cijena: 120,00 kn

OPĆE I SPECIJALNO POVRĆARSTVO
Autor: Nada Parađiković

Cijena: 100,00 kn

OSNOVE POLJOPRIVREDNOG STROJARSTVA

Autori: Mate Vujčić, Rudolf Emert, Tomislav Jurić, Goran Heffer, Pavo Baličević, Tomislav Pandurović, Ivan Plaščak

Cijena: 120,00 kn

PERADARSTVO - biološki i zootehnički principi

Autori: Gordana Kralik i sur.

Cijena: 131,25 kn

POLJOPRIVREDNA TEHNIKA U RATARSTVU

Autori: Robert Zimmer, Silvio Košutić, Domagoj Zimmer

Cijena: 100,00 kn

PRINCIPI UZGOJA ŽIVOTINJA

Autor: Sonja Jovanovac

Cijena: 105,00 kn

SLAVONSKI KULEN/KULIN – ŠOKAČKA BAŠTINA I DIKA

Autor: Đuro Senčić

Cijena knjige: 80,00 kn

SPECIJALNA HRANIDBA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Autori: Matija Domaćinović, Zvonko Antunović, Emir Džomba,Anđelko Opačak, Mirjana Baban, Stjepan Mužic

U knjizi su objedinjeno objašnjena suvremena tehničko-tehnološka rješenja hranidbe privredno najvažnijih vrsta domaćih životinja i riba. Dakle, u osam zasebnih potpoglavlja, kroz slične tematske cjeline, prezentirane su specifičnosti hranidbe pojedinih kategorija goveda, ovaca, koza, svinja, peradi, konja, kunića i riba.

Opći podaci: broj stranica: 724, broj tablica: 267, broj ilustracija: 225, 404 literaturna navoda

Cijena: tvrdi uvez 300 kn, meki uvez 250 kn

STOČARSTVO U TROPSKIM I SUPTROPSKIM UVJETIMA

AutorI: Ivan Knežević, Pero Mijić, Zvonko Antunović i Mirjana Baban

Cijena: 105,00 kn

STROJEVI I UREĐAJI ZA SPREMANJE SILAŽE

Autori: Dušan Brkić, Mate Vujčić, Luka Šumanovac i Mladen Jurišić

Cijena: 52,50 kn

STROJEVI I UREĐAJI ZA VAĐENJE ŠEĆERNE REPE

Autori: Dušan Brkić i Mladen Jurišić

Cijena: 52,50 kn

STROJEVI ZA ŽETVU I BERBU ZRNATIH PLODINA

Autori: Dušan Brkić, Mate Vujčić i Luka Šumanovac

Cijena: 105,00 kn

SVINJOGOJSTVO Biološki i zootehnicki principi

Autori: Gordana Kralik, Goran Kušec, Davor Kralik i Vladimir Margeta

Cijena: 131,25 kn

TRANSPORT U POLJOPRIVREDI

Autori: Luka Šumanovac, Slavko Sebastijanović, Darko Kiš

Cijena: 250,00 kn

UVOD U ZNANSTVENI RAD
Autori: Ivan Knežević i Pero Mijić

Udžbenik predstavlja znanstveni vodič koji daje poticaj i ohrabrenje svim mladim znanstvenicima kao i onima koji će to tek postati, na njihovom putu prema znanju i akademskom uspjehu. Udžbenik ukazuje na temeljna obilježja znanstveno-istraživačkoga rada i na mogućnost izrade što boljih znanstvenih djela. U njemu se navodi način izbora znanstvenih djelatnika, njihovo usavršavanje, organizacija znanstvenoga rada, samostalni i timski rad te nagrade za znanstveni rad. Isto tako opisuju se najčešće korištene metode znanstvenoga rada u biotehničkim istraživanjima. Posebna pažnja posvećena je izboru teme za znanstveni rad kao najkreativnijem dijelu znanstveno-istraživačkoga rada, zatim proučavanju literature, znanstvenih informacija i baza podataka, s primjenom računala i interneta, a u cilju postavljanja što ispravnije hipoteze i njezinoga potvrđivanja.

Cijena: 52,50 kn

UZGOJ SVINJA ZA PROIZVODNJU TRADICIONALNIH MESNIH PROIZVODA
Autor: Đuro Senčić

Cijena: 80,00 kn

ZAŠTITA DIVLJAČI

Autori: Zvonimir Tucak, Jasenka Topić, Pavle Vratarić i Nino Frančeski

Cijena: 157,50 kn

ZOOTEHNIKA

Autori: Gordana kralik i suradnici

Cijena: 105,00 kn