Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Studentski zbor

Studentski zbor

Studentski zbor je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Studentski zbor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek brine o provedbi i kvaliteti studijskih programa, štiti i unapređuje interese studenata, pomaže studentskim udrugama te potiče suradnju s drugim organizacijama koje rade u interesu studenata.

Sastav Studentskog zbora čini sedamnaest (17) članova izabranih na studentskim izborima te njihovi zamjenici. Mandat člana zbora i njegovog zamjenika traje u pravilu 2 godine. Studentski zbor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek funkcionira u skladu sa Statutom Studentskog zbora Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Studentski zbor:

  • predlaže Fakultetskom vijeću donošenje Statuta Studenskog zbora kao i njegove izmjene i dopune
  • bira studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće, Stegovni sud za studente i druga tijela Fakulteta, te sudjeluje u radu i odlučivanju tih tijela
  • bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije kojima je osnivač Fakultet
  • donosi plan i program rada Studentskog zbora
  • imenuje studentskog pravobranitelja na način utvrđen ovim Statutom
  • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente Fakulteta
  • predlaže Fakultetskom vijeću plan financiranja studentskih aktivnosti
  • potiče izvannastavne aktivnosti studenata Fakulteta
  • predlaže kandidate za izbor članova savjeta mladih i njihove zamjenike
  • obavlja druge poslove od interesa za studente Fakulteta

Djelovanje Studentskog zbora temelji se na načelu jednakosti svih studenata te isključuje svaku diskriminaciju studenata po bilo kojoj osnovi u odnosu na pravo na članstvo i rad u Studentskom zboru, tijelima Studentskog zbora, tijelima Fakulteta, zaštiti koju studenti uživaju pred Studentskim pravobraniteljem Fakulteta te u odnosu na pravo sudjelovanja u izborima, kao i u odnosu na druga prava predviđena Zakonom, općim aktima Fakulteta i Studentskog zbora.

Postani dio jedne velike obitelji, postani dio nas!
Mi smo studenti Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, BUDI I TI!