Ustroj i sastav povjerenstva

Članovi Povjerenstva za osiguranje kvalitete Fakulteta agrobiotehničkoh znanosti Osijek ustrojeni su prema slijedećem sastavu:

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
izv. pfos. dr. sc. Tihana Sudarić predsjednica 031/554-842 tihana.sudaric(at)fazos.hr I/112
izv.prof.dr.sc. Vesna Rastija član 031/554-903 vesna.rastija(at)fazos.hr III/334
doc. dr. sc. Mislav Đidara član 031/554-926 mislav.didara(at)fazos.hr III/310
doc.dr.sc. Danijela Samac član 031/554-842 danijela.samac(at)fazos.hr III/312
Sanja Jelić, mag. ing. agr. član 031/554-803 sanja.jelic(at)fazos.hr I/103
dr.sc. Ivana Rukavina, vanjski dionik član 031/275-200 ivana.rukavina(at)hapih.hr
dr.sc. Vesna Tomaš, vanjski dionik član 031/515-596 vesna.tomas(at)poljinos.hr
Marija Čolaković, studentica 1. godine diplomskog studija član marija.colakovic(at)fazos.hr
Maja Matasović, studentica 2.godine preddiplomskog studija član maja.matasovic(at)fazos.hr