Ministarstvo znanosti i obrazovanja

VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA
1. izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović Exploitation of bread wheat genetic diversity - path towards development of highly adaptible varieties (Bilateralni HR- SLO)
2.
prof.dr.sc. Pero Mijić
Joint research on trends and changes in dairy farm production sector in Serbia and Croatia (Bilateralni HR- SRB)
3. Komparativna istraživanja ekologije i staništa divljači (Bilateralni HR-CG)
4.
prof.dr.sc. Zvonko Antunović
Proizvodni potencijal i metabolički profil ugroženih pasmina ovaca (Bilateralni HR- CG)
5. prof.dr.sc. Bojan Stipešević Raznolike funkcije postrnih usjeva u očuvanju okoliša (Bilateralni HR - SLO)

Projekti 2007. - 2014.

VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA
1. prof.dr.sc. Gordana Kralik Specifičnosti rasta svinja i peradi i kakvoća proizvoda
2. prof.dr.sc. Goran Kušec Rano predviđanje kakvoće svinjskih trupova i mesa
3. prof.dr.sc. Marija Ivezić Tolerantnost hibrida kukuruza na ličinke kukuruzne zlatice
4. doc.dr.sc. Tihana Sudarić Identifikacija gospodarskih aktivnosti u funkciji ruralnog razvitka
5. prof.dr.sc. Tihana Teklić Fiziološki mehanizmi otpornosti biljaka na abiotski stres
6. prof.dr.sc. Vladimir Vukadinović Model procjene pogodnosti zemljišta za trajne nasade
7. prof.dr.sc. Tomislav Jurić Efektivnost tehničkih sustava i očuvanje okoliša
8. prof.dr.sc. Zdenko Lončarić Utjecaj kondicioniranja tla na hraniva i teške metale u sustavu tlo-biljka
9. izv.prof.dr.sc. Karolina Vrandečić Uloga korova u epidemiologiji bolesti okopavinskih kultura
10. prof.dr.sc. Jasenka Ćosić Fuzarijska palež klasova i sadržaj DON-a u zrnu i brašnu
11. prof.dr.sc. Vlado Kovačević Prevladavanje stresa uzgoja kukuruza na kiselom tlu gnojidbom i oplemenjivanjem
12. prof.dr.sc. Zlata Milaković Uzgoj Galega orientalis – nove krmne leguminoze u Hrvatskoj
13 prof.dr.sc. Suzana Kristek Ishrana šećerne repe dušikom ovisno o osobinama tla i genotipu
14. prof.dr.sc. Zvonko Antunović Hranidbeni aspekti modeliranja proizvodnosti i metaboličkog profila ovaca
15. prof.dr.sc. Vlatka Rozman Zaštita uskladištenih žitarica fizikalnim mjerama
16. prof.dr.sc. Mirjana Brmež Nematode kao bioindikatori ekološkog stanja tla
17. prof.dr.sc. Vlado Guberac Genotip i stresni učinci u proizvodnji i kvaliteti sjemena pšenice i ječma
18. prof.dr.sc. Bojan Stipešević Postrni usjevi u ekološkom ratarenju
19. prof.dr.sc. Sonja Marić Identifikacija germplazme pšenice SSR markerima
20. prof.dr.sc. Edita Štefanić Monitoring aeroalergena i model sustavnog suzbijanja alergogenog bilja
21. prof.dr.sc. Gordana Bukvić Selekcija crvene djeteline za poboljšanje nodulacije, prinosa i kakvoće
22. prof.dr.sc. Jasna Šoštarić Gospodarenje vodnim resursima u navodnjavanju istočne Hrvatske
23. izv.prof.dr.sc. Renata Baličević Integrirana zaštita ratarskih kultura od korova
24. prof.dr.sc. Emilija Raspudić Biološko suzbijanje kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis Hübner)
25. prof.dr.sc. Mirjana Baban Analiza i genetsko unapređivanje sportskih pasmina konja u Hrvatskoj
26. prof.dr.sc. Đuro Banaj Inovativne tehnike aplikacije pesticida u funkciji uštede i zaštite okoliša
27. doc.dr.sc. Ranko Gantner Dobijanje kultivara poljskog graška (Pisum sativum) visokog prinosa i kvalitete
28. prof.dr.sc. Dragan Amić Odnos strukture i aktivnosti flavonoida
29. doc.dr.sc. Dalida Galović Skraćenje uzgojnog razdoblja šarana (Cyprinus carpio) i poboljšanje kakvoće mesa
30. prof.dr.sc. Matija Domaćinović Čiste hranjive tvari u optimalizaciji obroka monogastričnih životinja
31. prof.dr.sc. Tihomir Florijančić Epizootiološka istraživanja nametničkih bolesti divljači u istočnoj Hrvatskoj
32. prof. dr.sc. Mladen Jurišić Primjena GIS tehnologije u uzgoju bilja - digitalne tematske karte
33. prof.dr.sc. Davor Kralik Korištenje gnojovki i leguminoza u proizvodnji energije
34. prof.dr.sc. Andrija Kristek Povećanje sadržaja šećera u repi izborom genotipa i agrotehničkih mjera
35. prof.dr.sc. Pero Mijić Značajke protoka mlijeka pri strojnoj mužnji krava
36. prof.dr.sc. Marcela Šperanda Prirodni imunomodulatori i antioksidansi u optimalizaciji proizvodnje svinja
37. prof.dr.sc. Zdravko Tolušić Tržišni i ekonomski aspekti animalnih proizvoda poboljšane kakvoće
38. doc.dr.sc. Ivica Bošković Mogućnosti poboljšanja radnih osobina lovačkih pasa goniča
39. prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić Razvoj multisektorskog modela obiteljske poljoprivrede ruralnih područja

Programi Ministarstva zananosti i obrazovanja 2007. - 2014.

VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA
1. prof.dr.sc. Zdenko Lončarić Kvaliteta tla kao limitirajući činitelji prinosa i agrotehnička rješenja
2. prof.dr.sc. Vlatka Rozman Ekološki prihvatljiva zaštita bilja u poljoprivrednoj proizvodnji