Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Uprava fakulteta

Uprava fakulteta

Upravu Fakulteta čine dekan, četiri prodekana i tajnica. Dekan zastupa i predstavlja Fakultet, donosi poslovne odluke sukladno propisima, predsjedava Fakultetskom vijeću i provodi njegove odluke, provodi odluke Senata te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Sveučilišta u Osijeku, Statutom Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek te drugim općim aktima Sveučilišta i Fakulteta.