Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Na temelju clanka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine " 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/1 1., 94113 ., 139/ 13., 10 l/14. - Odluka i Rjesenje USRH, 60/15. - Odluka USRH, 131/17.) i clanka 115. Statuta Fakulteta agrobiotehnickih znanosti Osijek- procisceni tekst, sukladno clanku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuca radna mjesta SveuCilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 22. prosinca 2015. god., u skladu s clankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nuZ!lim uvjetima za ocjenu nastavne i strucne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (, Narodne novine" br. 122/ 17.) i clancima 1., 2. i 7. Odluke o obliku i nacinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna ?Vanja, umjetnicko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine br. 129/05.), a prema prijedlogu teme Strucnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Fakulteta agrobiotehnickih znanosti Osijek oglasava

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. DOMAGOJA ZIMMERA pristupnika Natjecaja za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog podrucja Biotehnickih znanosti, znanstvenog polja poljoprivrede na neodredeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za eksploataciju, ergonomiju i odrzavanje poljoprivredne tehnike Fakulteta agrobiotehnickih znanosti Osijek s temom pod nazivom:

"Primjena strojeva za obradu tla, njegu i zastitu bilja u sustavu konvencionalne i digitalne poljoprivrede"

Nastupno predavanje odrzat ce se u cetvrtak, 27. svibnja 2021. god. s pocetkom u 9,00 sati u P-1, (soba br. 37 u prizemlju) na Fakultetu agrobiotehnickih znanosti Osijek.

Nastupno predavanje odrzava se pred studentima, nastavnicima i Strucnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Luka Sumanovac, Fakultet agrobiotehnickih znanosti Osijek, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Tomislav Juric, Fakultet agrobiotehnickih znanosti Osijek, clan
  3. doc. dr. sc. Drago Kraljevic, Fakultet agrobiotehnickih znanosti Osijek, clan

Zamjenski član: izv. prof. dr. sc. Ivan Plaščak, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek