Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

05.02.2024

Izdavanje diploma

PRIDRUŽENI TAGOVI

Diploma se izdaje nakon završetka sudija prema uvjetima koji su definirani studijem i Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Diploma se izdaje u ispisanom obliku u roku od 45 dana, a u digitalnom obliku u roku od 30 dana od dana završetka studija. Uz diplomu, izdaje se i dopunska isprava o studiju, na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

POSTUPAK IZDAVANJE DIPLOME

  • diplomant popunjava OBRAZAC u kojem navodi svoje kontakt podatke i termin dolaska po diplomu i dopunsku ispravu o studiju diplomant uplaćuje 20,00 eura na ime troškova izdavanja diplome i dopunske isprave na IBAN Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek broj U rubriku poziv na broj odobrenja potrebno je upisati OIB diplomanta.
  • diplomanti koji su završili studij prije 1. listopada 2024. godine dokaz o uplati troškova izdavanja diplome i dopunske isprave uploadaju u OBRAZAC prilikom popunjavanja kontakt podataka
  • studenti koji će završiti studij nakon 1. listopada 2024. godine prilikom predavanja tiskane verzije završnog odnosno diplomskog rada u studentsku službu, predaju i potvrdu o uplati 20,00 eura za troškove izdavanja diplome i dopunske isprave
  • prilikom podizanja diplome u skriptarnici Fakulteta diplomant se upisuje u knjigu diplomiranih studenata
  • za sve dodatne informacije javite se u Ured za studente i studije (studentska@fazos.hr)